Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi trenerskie

Czy działalność gospodarcza, której przedmiotem jest świadczenie usług trenerskich może być wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 § z dnia 29.08.1997 r. Ordynacji Podatkowej (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 2 i 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm) - w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.10.2004 r. dotyczące opodatkowania przychodów z wykonywania działalności w ramach usług trenerski ...

Czy usługi trenerskie mogą być traktowane jako działalność gospodarcza?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 22.07.2004 r. dotyczące wykonywania w ramach działalności gospodarczej usług trenerskich uprzejmie informuje: Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospoda ...

Czy usługi trenerskie wykonywane na podstawie kontraktu z Polskim Związkiem Tenisowym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Przedmiotem wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej są usługi związane ze sportem (PKD 92.62.Z); od początku jej rozpoczęcia Strona jest związana umową - kontraktem z Polskim Związkiem Tenisowym.Wykonywane usługi mają charakter trenerski: przygotowywanie programów, współpraca z trenerami kadry, usługi związane z organizacją turniejów tenis ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi trenerskie?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie wynika, że zajmuje się on prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług trenerskich (trener piłki nożnej). Podatnik nie podaje jak jest zakwalifikowana jego działalność według klasyfikacji PKWiU. Z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wynika, iż ...

Czy świadczenie usług trenerskich na rzecz Klubów Tenisowych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

W dniu 12.12.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten spełniał wymogi formalne stosownie do treści art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej. Jak wynika z pisma Wnioskodawcy - podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług trenerskich na rz ...

Czy świadczenie usług trenerskich podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – (jt. Dz.U. z 2005 .r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2006r, uzupełnionego w dniu 22.01.2007 r.,w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług – postanawia uz ...

Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług trenerskich będą przychodami z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jest możliwe ich opodatkowanie wg 19% stawki liniowej na podstawie art. 9a ust. 1 tej ustawy, czy też będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 40 ms