Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga na budowę mieszkań pod wynajem

Czy właściciele lokali w budynku z lokalami na wynajem mogą w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, bez narażenia się na utratę prawa do ulgi podatkowej przystąpić do działań zmierzających do notarialnego wyodrębnienia lokali?

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000r. , podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot : wydatków poniesionych w roku podat ...

1. W jaki sposób (na podstawie jakiego dokumentu) należy wnieść budynek mieszkalny do aktywów własnej firmy, aby wszelkie nakłady i koszty związane z budynkiem mogły stanowić koszt uzyskania przychodów firmy? 2. W jaki sposób powinna być ustalona wartość wnoszonego budynku? 3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mogły być kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej? 4. Czy amortyzacja budynku jest kosztem uzyskania przychodu? 5. Kiedy można rozpocząć amortyzację budynku?

W 2000 r. podatniczka rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego z częścią usługową oraz garażami. Na budowę tego budynku zaciągnęła kredyt. W związku z tym, że we wznoszonym budynku znajduje się 10 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem, podatniczka korzystała ze stosownej ulgi. W październiku 2004 r. podatniczka uzyskała pozwolenie z organu nadzoru budowlanego na użytkowanie tego budynku, a w grudniu ...

Czy sprzedaż udziałów w budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność, budowanym na wynajem, skutkuje utratą ulgi podatkowej przez pozostałych współwłaścicieli, jeżeli podatnik doliczy do dochodów kwoty uprzednio odliczone z tytułu ulgi na wynajem, zwiększając je o 10% za każdy rok kalendarzowy, brakujący do upływu dziesięcioletniego okresu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku wynika, że skorzystał on z ulgi inwestycyjnej przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), która została uchylona z dniem 01.01.2001 r. w drodze art. 1 pkt 25 lit.b ustawy z dnia 09.11.2000 r. o zmianie ustawy o po ...

Czy ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie pozbawi podatnika prawa do ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem oraz zakupu działki pod budowę tego budynku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 5 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w ...

Czy ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie pozbawi podatniczki prawa do ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem oraz zakupu działki pod budowę tego budynku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 5 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w ...


Czy świadcząc usługi najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik utraci prawo do ulgi budowlanej z tyt. budowy budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem?Czy w takim przypadku Podatnik straci prawo do odliczania straty z najmu za lata 2001/2002?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wymiany walut (obecnie nie osiąga przychodów z tej działalności) zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o handel i innego rodzaju usługi oraz o najem. Za lata 2001/2002 podatnik osiągał przychody z tytułu najmu opodatkowane na zasadach ogólnych. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. ...

Czy w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej następuje utrata ulgi podatkowej z tytułu budowy na wynajem?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30-05-2005r./data wpływu 10-06-2005r./ w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

W wypadku budowy stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem każdy ze współwłaścicieli uczestniczących w budowie uzyskuje prawo do odliczenia odpowiedniej części kwoty określonej w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), którą ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku.

Wątpliwość prawna przedstawiona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) powstała na tle następującego stanu faktycznego: Decyzją z dnia 26 stycznia 2000 r., powołując w podstawie prawnej art. 21 § 3, art. 53 § 4 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpn ...

Czy ustanowienie odrębnej własności lokali po wybudowaniu budynku, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik jako współwłaściciel nieruchomości w skład której wchodzi budynek mieszkaniowo-usługowy, korzystał z odliczeń od dochodu w ramach ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ustanowienie odrę ...

Generowanie strony w 26 ms