Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skazanie

W jaki sposób należy potraktować przychody z tytułu nagród pieniężnych lub rzeczowych na rzecz skazanego, czy należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, czy po zakończeniu roku sporządzić deklarcję PIT-8c?

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z ...

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnio ...

Jak ustalić wartość nieodpłatnej pracy skazanych, świadczonej na rzecz Spółki w zamian nieściągalnej grzywny?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (wpływ 05.04.05 r.) nr 1284/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

Czy nieodpłatna praca skazanych na rzecz Spółki jest przychodem w rozumieniu art. 12 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatu dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (wpływ 05.04.br.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Areszt Śledczy prosi o wyjaśnienie określenia właściwości płatnika odpowiedzialnego za:- naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez osoby osadzone od zatrudniających ich pracodawców świadczeń w postaci bonów towarowych,- sporządzenie informacji podatkowej związku z udzieleniem w/w świadczeń.

Pismem Nr ... z dnia 06 grudnia 2005 r. (wpływ: 12.12.2005 r.) Areszt Śledczy w X, zwrócił się prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych areszt śledczy jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu należności za pracę przypa ...

- Czy nieodpłatna praca osób pozbawionych wolności na rzecz Spółki jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić wg wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć w przychody podatkowe Jednostki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa - przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2006 r., L.dz. ZFK/1777/2006 (wpływ do tut. Urzędu 08.06.2006 r.), uzupełnionym w dniu 13.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretac ...

Generowanie strony w 24 ms