Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydanie

1.Firma w ramach prowadzonej działalności developerskiej buduje na własnym gruncie budynek mieszkalny (obiekt PKOB – 1122), od stycznia br przyjmuje zaliczki na lokale mieszkaniowe (wraz z udziałem w gruncie przypadającym na dany lokal) na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Niektórzy nabywcy przed 1 maja br w całości wnieśli wkład budowlany (dotyczący zarówno lokalu jak i gruntu), inni zaś tylko części. Czy w związku z tym część wkładu budowlanego dotycząca udziału w gruncie wniesiona przed 1 maja br będzie podlegała opodatkowaniu VAT w momencie sprzedaży (mieszkania wraz z przynależnym gruntem) po 1 maja 2004r.2.Jeżeli wydanie lokalu mieszkaniowego (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) ma miejsce przed sporządzeniem aktu notarialnego (np. dwa, trzy miesiące wcześniej), a należność za lokal mieszkaniowy nie została w całości uregulowana, to w myśl art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Czy w związku z tym , dniem wydania będzie data faktycznego wydania lokalu, czy też dzień podpisania aktu notarialnego? Naszym zdaniem zaliczki na udział w gruncie wniesione pod rządami starej ustawy o VAT tj. przed 1 maja 2004r nie powodują powstania obowiązku podatkowego po wejściu w życie ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. Natomiast za dzień wydania lokalu mieszkaniowego w opisanej przez nas sytuacji uważamy, że należałoby przyjąć datę wcześniejszą, a więc datę faktycznego wydania lokalu w sytuacji gdy należność za lokal nie została w całości uregulowana, a lokal został wydany nabywcy.

Ad 1. - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarem jak wynika z art 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r są (...) budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od t ...


Podatnik zwrócił się z zapytaniem „kto jest zobowiązany lub też uprawniony do wystawienia faktury, która to faktura dokumentowałaby zdarzenie gospodarcze powstałe przed ogłoszeniem upadłości, a upadły przed ogłoszeniem upadłości faktury nie wystawił”.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 27 września 2004 r. (doręczonego dnia 10 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia 31 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 3 lutego 2005 r.), z dnia 1 lutego 2005 r. (doręc ...

Dotyczy obowiązku wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanie.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 11.02.2005r. (L. Dz. WGM.0717-0009/05 2005/02/00452), Urząd Miejski zawiera z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, umowy kupna sprzedaży, na których żądanie wystawia faktury VAT.Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie ...

Czy wydanie składnika majątkowego spółki wspólnikowi, dokonywanego w trybie podziału majątku likwidowanej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.09.2004 r. (doręczone w dniu 04.10.2004 r.), uzupełnione w dniu 31.12.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w stanie prawnym, obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., wyjaśnia, co nast ...

Czy wydanie konsumentom kart gratisowych winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak to w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w tym zakresie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania wyd ...

Czy przekazanie udziałowcom majątku zlikwidowanej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, planowana jest jej likwidacja. W związku z tym po zakończeniu czynności likwidacyjnych nastąpi przekazanie majątku likwidowanej Spółki jedynemu udziałowcowi. We wniosku Spółka przedstawiła stanowisko, iż czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, powołując się na fakt iż czynność wydania majątku likwidowanej spółki po jej likwid ...

Czy koszty kuponów gry T-L o wartości 1,40 zł, przekazywanych nieodpłatnie nabywcom kuponów gry T-M w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, są kosztami reklamy nielimitowanej czy limitowanej, czy kosztami działalności poniesionymi w celu zwiększenia przychodu i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztami uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18 maja 2006 r. (data wpływu 18 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podat ...

1. Czy przychodem ze sprzedaży leku po cenie obniżonej o kwotę wynikającą z bonu przedstawionego przy zakupie przez nabywcę, otrzymanego w ramach akcji promocyjnej, jest kwota zapłacona przez nabywcę, odpowiadająca cenie obniżonej, tj. 1 grosz? 2. Czy koszt nabycia przez Spółkę produktów, których sprzedaż objęta jest tą promocją jest w całości kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Zastosowanie:a) art. 111 ustawy o VAT w związku z § 5 ust.1 pkt 1 oraz § 4 ust.6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r.;b) § 14 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), § 14 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu po ...

Generowanie strony w 17 ms