Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: duchowni

Osoba duchowna opłacająca zryczałtowany podatek dochodowy od usług duszpasterskich – czy może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zasady opodatkowania przychodów osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym określone s ...

Który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji PIT 19A, jeżeli w trakcie roku nastąpiła zmiana właściwości urzędu?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż od 28.08.2004 r. do nadal pełni ksiądz funkcje o charakterze duszpasterskim w miejscowości yyy, poprzednio tj. do 27.08.2004 r. pełnił ksiądz ww. funkcję w miejscowości xxx. Zdaniem księdza deklarację PIT-19A należy złożyć w miejscowości yyy. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od ni ...

Czy osoba duchowna nie wykonująca posług duszpasterskich na terenie parafii i nie pełniąca funkcji wikariusza, proboszcza, a posługi kapłańskie wykonuje w ramach stosunku pracy jest zobowiązana płacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych?

Przedmiotem wniosku jest pytanie: Czy osoba duchowna jest zobowiązana do płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych, jeżeli nie wykonuje posług duszpasterskich na terenie parafii i nie pełni funkcji wikariusza, proboszcza, a posługi kapłańskie wykonuje w ramach stosunku pracy... Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Ksiądz nie wykonuje posług duszpasterskich na teren ...

Czy osoba duchowna, pełniąc funkcję przełożonego domu zakonnego oraz kościoła księży Jezuitów, nie otrzymując przychodów z racji posług religijnych i pełnionych funkcji duszpasterskich, podlega opodatkowaniu w myśl art. 42 i 45 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

W dniu 05.10.2005 r. złożył Ksiądz wniosek z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów osób duchownych. Wg Księdza stanowiska, pełnienie funkcji przełożonego domu zakonnego i kościoła (...) księży Jezuitów nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony stan fa ...

Czy podatnik pełniący bez wynagrodzenia funkcję pastora powinien płacić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 18 marca 2005r. uzupełnionego w dniu 27 kwietnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku płacenia zryczałtowanego podatku dochodo ...

Czy czynności polegające na głoszeniu kazań i wypowiedzi na konferencjach religijnych – w ramach nauczania Kościoła podlegają ustawie o podatku od towarów i usług? Czy czynności polegające na udzielaniu porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych zwolnione są od podatku od towarów i usług, Czy w ewidencji sprzedaży powinien Pan wykazywać obroty z tytułu wykonywania czynności, o których mowa wyżej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.04.2007 r. (data wpływu do US 20.04.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Pytanie dotyczy czy gdy Ksiądz jest rezydentem, nie jest ani proboszczem ani wikariuszem i nie osiąga żadnych przychodów z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. W związku z tym zapytuje Ksiądz o to czy ma obowiązek opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo uznaje, że stanowisko przedstawione przez Księdza we wniosku z dnia 19.02.2007 roku ( wpływ do urzędu 28.02.2007 r.), uzupełnionym 7.03.2007 r. dotyczące obowiązku opłacani ...


1. Czy w latach 2004-2006 posiadała Pani obowiązek podatkowy w Polsce? 2. Czy w sytuacji obowiązku opodatkowania dochodów w Polsce w latach 2004-2006 powinna Pani odprowadzić podatek na zasadzie ryczałtu osoby duchownej czy na zasadach ogólnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od ryczałtu kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od całej zadeklarowanej, podwyższonej podstawy wymiaru składek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 61 ms