Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: objęcie lokalu

Pani pytanie dotyczy możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej oraz ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, ...

Czy w ramach rozliczenia podatkowego za 2005r. małżonkowie będą mogli skorzystać z ulgi remontowo-modernizacyjnej , odliczając od podatku wydatki o charakterze modernizacyjnym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 07.11.2005r. uzupełnionym w dniu 16.11.2005r. przez Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego rozstrzygając kwestię , czy w ramach rozliczenia podatkowego za ...

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zachodzi możliwość skorzystania z "ulgi remontowo-modernizacyjnej".

Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w lutym 2006r. "odbiera" mieszkanie w Gdyni. W ciągu sześciu miesięcy od momentu odbioru mieszkania, zostanie sporządzona aktem notarialnym umowa rozporządzająca przeniesienie własności lokalu w wykonaniu umowy zobowiązującej (w formie notarialnej) zawartej w dniu 8 listopada 2005r. Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii czy na podst ...

Czy wydatki związane z nabyciem cesji praw w opisanym stanie faktycznym można uznać za wydatki wyczerpujące znamiona wydatków poniesionych na nabycie lokalu związanego z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Dotyczy sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem prawa do wyłącznego korzystania z chodnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 4 ms