Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia na rzecz pracowników

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 30.01.2003 r.) w sprawie opodatkowania dofinansowania do wycieczki Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 ...

Zwolnienia przedmiotowe

Odpowiadając na pismo z dnia 17.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2003 r. w zwolnieniach przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) istnieją trzy regulacje wyłączające z opodatkowania niektóre świadczenia pracodawcy związane z zapewnieniem pracown ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 29.01.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania n ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. znak: PPT-31/262/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo znak: FK 3112/62/2003 z dnia 06.03.2003 r. (data wpływu – 12.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa si ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje: Wysokość diet i innych należności związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności pr ...


Źródła przychodów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.08.2003 r. Ldz.124 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam działając w oparciu o art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pr ...

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

Czy opodatkowaniu podlegają świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu prywatnym

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia ponoszonego przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu prywatnym – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm./ informuje : Zgodnie z art.21 ust.1 pkt ...

Generowanie strony w 32 ms