Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa przechowania

Czy świaczone przez Podatnika usługi polegające na przechowywaniu rzeczy i papierów wartościowych w odpowiednio zabezpieczonym miejscu korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Świadczenie usług depozytowych polegających na przechowywaniu rzeczy w odpowiednio zabezpieczonych miejscach, sklasyfikowanych jako usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane i mieszczące się w grupowaniu 65.12.10-00.90 PKWiU jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ...

Czy przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na rachunek osobisty wspólnika w formie umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W dniu 26.04.2006 do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki jawnej z siedzibą w X dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15.05.2006, 01.07.2006 oraz 1 ...

Czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobistego rachunku bankowego jednego ze wspólników na rachunek bankowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pan ..... wspólnik spółki jawnej ...... pismem z dnia ............ - wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego - dotyczące, cytując Wnioskodawcę : „czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobisteg ...

Czy prowadzenie przez Spółkę magazynu wyrobów gotowych, który jest zlokalizowany poza terenem SSE stanowi odrębną działalność gospodarczą Spółki, która w oparciu o § 5 ust. 3 Rozporządzenia SSE powinna zostać wydzielona od działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE i czy dochody uzyskane ze sprzedaży poprzez magazyn wyrobów wytworzonych na terenie SEE podlegają w całości zwolnieniu z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 43 ms