Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: regulacja ustawowa

Podatnik pyta o możliwość odliczenia podatku naliczonego od importu towarów, który nastąpił przed zmianą ustawy o podatku od towarów i usług ?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w kwietniu 2004 r. dokonała importu towarów z ówczesnego terytorium Wspólnoty Europejskiej. Towar został odprawiony przed 1 maja 2004, a dokumenty celne, wystawione wcześniej, Spółka otrzymała po tej dacie lub też dokumenty celne zostały wystawione i przekazane Spółce po 1 maja. Pytanie Spółki dotyczy możliwości odliczenia w maju podatku naliczonego z ty ...

Czy od 01.stycznia 2007 roku Urząd Gminy i Miasta R.. powinien doliczać do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 01. maja 2004 r. podatek VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2007 r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowi ...

Czy z tytułu wyrównywania szkód powstałych w majątku uczestników w związku z zawinioną działalnością Towarzystwa ciąży na nim obowiązek poboru podatku albo obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego o wysokości wypłaconych odszkodowań?

Z przedstawionego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Towarzystwo) stanu faktycznego wynika, iż ponosi ono odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika funduszu powstałe w wyniku zawinionego działania Towarzystwa. W praktyce omawiane szkody powstają z winy Towarzystwa w związku z przekroczeniem siedmiodniowego terminu realizacji zlecenia, błędnym wprowadzeniem danych ze zle ...

Generowanie strony w 9 ms