Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty dotacji

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów częściowo lub całkowicie refundowanych powstaje w momencie ich wydania (sprzedaży) i czy podstawa opodatkowania winna stanowić całkowita cena wyrobu (czyli cena płacona przez klienta plus kwota refundowana z NFZ) ewidencjonowana w kasie fiskalnej?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ podstawą opodatkowania tym podatkiem jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Od 01 maja 2004r. obrotem jest również otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Do ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niepodlegającego odliczeniu podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupu dotyczących usług nie związanych z wykonaniem przez Spółkę cynności opodatkowanych podatkiem VAT, które bezpośrednio są sfinansowane z dotacji budżetowej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczen ...

Czy wartość usługi za wykonanie biznesplanu jest kosztem uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 20.01.2005r. (27.01.2005r. data wpływu wniosku do tut. Urzędu Skarbowego) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy dotacje z Urzędu Pracy dla rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 r. zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni pismem z dnia 30.12.2004 r. Nr PD/415-47/04 na zapytanie Pani z dnia 04.11.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.12. ...

1. Czy wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej remontu budynku produkcyjnego, który to remont będzie przeprowadzany w następnych latach podatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów w roku poniesienia kosztu? 2. Czy dotacja otrzymana w ramach programu SAPARD stanowi przychód w momencie jej otrzymania, który podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2005 r. Znak: Ldz 147 NK/2005 uzupełniony pismem z dnia 31.01.2005 r. znak: Ldz 321/NK/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy zakup wyposażenia i materiałów sfinansowany otrzymaną dotacją dla bezrobotnego z Rejonowego Urzędu Pracy jest kosztem uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i czy może odliczyć naliczony podatek VAT od tych zakupów?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 ...

Prowadzę działalność gospodarczą. Aby unowocześnic park maszynowy muszę zakupić maszynę o znacznej wartości. Na te okoliczność będę ubiegał się o dotację z Unii. Czy faktura za doradztwo finansowe polegające na wypelnieniu wniosku o przyznanie dotacji unijnej na zakup środka trwałego będzie kosztem uzyskania przychodu ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy wydatki na świadczenie usług konsultingowych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22 lutego 2006 r. (data wpływu do U.S. 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uz ...

Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku o dotację są kosztem uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 21.08.2006r. do tut. organu podatk ...

Czy wydatki poniesione na usługę doradczą związaną z pozyskaniem dotacji na zadanie inwestycyjne można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej (bieżącej), czy też kwoty te powinny być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych w budowie?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku K. sp. z o.o. z dnia 11.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.10.2006 r.) o u ...

Generowanie strony w 33 ms