Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentacja podatkowa

Pytanie Podatnika dotyczy dokumentacji potwierdzającej wewnątrzwspółnotowe nabycie towarów.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podatnicy zobowiązani są przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Prowadzona ewidencja dla potrzeb podatku VAT winna zawierać szczegółowe dane niezbędne dla p ...

Czy działalność w zakresie skupu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym i kto będzie podatnikiem? Jakie ewentualne inne obowiązki ciążą na Radzie Sołeckiej lub gminie w zakresie rozliczeń i informacji przesyłanych do Urzędu Skarbowego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez ... wnioskiem Nr Fn 3021/2/2006 z dnia 07.04.2006r. (data wpływu 13.04.2006r.) w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastoso ...

Czy spółka zobowiązna jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów w spółce tworzonej w Republice Seszeli?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

W jaki sposób powinna być udokumentowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, aby pprzedmiotową transakcję opodatkować stawką 0% VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego na rynku krajowym oraz dostawy sprzętu AGD do innych krajów Unii Europejskiej. W związku z ...

Podatnik zapytuje jakie dokumenty skarbowe powinien prowadzić w ramach tej działalności?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 30.11.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.02.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.02.2006 ...

"Jak opodatkowana byłaby sprzedaż programów za granicę z Polski w ramach państw Unii Europejskiej (formy, stawki, dokumentacja, zgłoszenie)"?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 30.11.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.02.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.02.2006 ...

"Jak opodatkowana byłaby sprzedaż programów za granicę z Polski poza granice państw Unii Europejskiej (formy, stawki, dokumentacja, zgłoszenie)"?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 30.11.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.02.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.02.2006 ...

Czy działalność rolnicza podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych i czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i działaność rolniczą należy prowadzić odrębne rejestry dla każdego rodzaju działalności ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana S. z dnia 14.06.2006 r., w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dział ...

Art. 6 ust. 1 pkt 1 Sąd I instancji nie stosował, gdyż jest to zadanie organu restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy. Sąd dokonał natomiast kontroli działania tego organu w aspekcie ustalenia czy w sprawie chodziło o należności wymienione w tym przepisie. W skardze kasacyjnej brak wskazania przepisu, który Sąd miałby naruszyć dokonując wadliwie tej kontroli.

Urząd skarbowy w Gryficach decyzją z dnia 30 grudnia 2002 r. wydaną na podstawie art. 207 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) umorzył wobec Ireneusza K ...

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, w jaki sposób Spółka powinna rozliczać faktury z tytułu otrzymanych premii pieniężnych (rabatów) w aspekcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tj. jaki należy zastosować kurs dla rozliczenia usługi i w którym miesiącu należy ją rozliczyć.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, na podstawie zawartej umowy Podatnik otrzymuje udzielone przez dostawców zagranicznych rabaty za dokonane w danym roku zakupy. Rabaty są udzielane jako procent od dokonanych zakupów, zazwyczaj przy spełnieniu warunku dokonania odpowiedniej wielkości zakupów. W celu optymalizacji ponoszonych kosztów i zwiększenia otrzymanych rabatów, podpisana została umo ...

Generowanie strony w 7 ms