Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontynuacja działalności przez spadkobiercę

Czy przejęcie przedsiębiorstwa w formie spadku (testamentem po matce) rodzi obowiązek podatkowy, przy czym spadkobierca dalej prowadzi działalność gospodarczą w niezmienionej formie?

Odpowiadając na pismo z dnia 1 sierpnia 2004 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16 sierpnia, w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że zgodnie z art. 97 § 1 spadkobiercy podatnika z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe pr ...

Czy osoba fizyczna może zostać następcą prawnym spółki jawnej?

Wnioskiem z dnia 07.02.2005 r. skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie podatnik wystąpił o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących następstwa prawnego. Wnioskodawca wskazał, że prowadził wraz z wspólnikiem (jego matka) działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Dnia 16.12.2004r. zmarł jego wspólnik, a podatnik został jego jed ...

Czy złożone przez Wnioskodawczynię i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa daje prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Pani z dnia 11.04.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia, iż: - stanowisko wyrażone w przedmi ...

Czy poniesione wydatki na wypłatę i zapłatę składek ZUS dla pracowników za miesiąc październik 2005 r. można zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż w dniu 19 października 2005 r. tragicznie zginął Pani mąż, który prowadził działalność gospodarczą. Jako następca prawny kontynuuje Pani rozpoczętą działalność gospodarczą po zmarłym mężu. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się Pani na zasadach ogólnych oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jako spadkobierca przejęła ...

Czy w przypadku przekazania w drodze darowizny całości zakładu na rzecz syna przy spełnieniu warunku prowadzenia tego zakładu przez okres 5 lat od dnia przyjęcia darowizny będzie miał zastosowanie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Stanisława D. z dnia 21.12.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 23.12.2005 r. (...) w sprawie ...

Czy w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na spadkobiercach spoczywa obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku z tego tytułu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z 29.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu lik ...

Czy na podstawie przepisu art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej jako spadkobierczyni po zmarłym mężu będąc wyznaczoną w testamencie do dziedziczenia jego przedsiębiorstwa i kontynuując prowadzenie działalności gospodarczej spadkodawcy, jestem uprawniona do przejęcia po spadkodawcy jego praw o charakterze niemajątkowym ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ) a w tym prawa do opodatkowania podatkiem liniowym 19 % wg zasad określonych przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskiem z dnia 15 maja 2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z prośbą o wydanie interpretacji w kwestii: - czy na podstawie przepisu art.97 § 2 Ordynacji podatkowej pytającej jako spadkobierczyni po zmarłym mężu będącej wyznaczoną w testamencie do dziedziczenia jego przedsiębiorstwa i kontynuującej prowadzenie działalności gospodarczej spadkodawcy, przysług ...

Przejęłam jako spadkobierca prowadzenie działalności gospodarczej po śmierci męża. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podstawie otrzymanych po śmierci męża faktur wystawionych jeszcze na jego imię i nazwisko, za które płaciłam już sama?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007r., złożonym przez Panią T. o udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia ...

Czy Strona może starać się o odzyskanie nadpłaty wynikającej z deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007r. w wysokości 32.507 złotych? Czy Strona musi składać deklaracje VAT-7 za lipiec i sierpień 2007r.? Czy Strona musi sporządzić remanent likwidacyjny na dzień 24.08.2007r. i naliczyć VAT od tego remanentu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy ulga uczniowska niewykorzystana przez zmarłego podatnika w latach poprzednich przechodzi na spadkobierców, którzy kontynuując działalność gospodarczą na własny rachunek, kontynuują niejako działalność gospodarczą zmarłego podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 32 ms