Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transakcja łańcuchowa (szeregowa)


Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym transakcja zawarta pomiędzy podatnikiem i kontrahentem z Holandii nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i Podatnik nie wystawił faktury z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ponadto transakcja nie zostanie ujęta na deklaracji INTRASTAT, ponieważ nie podlega rejestracji w systemie INTRASTAT. Natomiast transakcja zawarta pomiędzy podatnikiem a kontrahentem z Niemiec stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług dokonał dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Kazachstanu. Towary te zostały uprzednio nabyte przez Podatnika od jego kontrahentów z Unii Europejskiej (tj. od kontrahenta z Holandii oraz od kontrahenta z Niemiec). Towar nabyty od kontrahenta z Holandii został objęty na terytorium Holandii procedurą tranzytu. Natomiast towar nabyty od k ...

Podatnik zwraca się z pytaniami: 1. czy przedmiotową transakcję należy traktować jako transakcje trójstronną? 2. czy kontrahent duński w związku z przedmiotową transakcją dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski a następnie dostawy krajowej na rzecz podmiotu polskiego, a w związku z tym czy jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Polsce jako podatnik VAT? 3. czy przedmiotowa transakcja może być rozliczana na zasadzie uproszczonej transakcji trójstronnej po spełnieniu warunku z art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy? 4. czy z tytułu przedmiotowej transakcji ostatni w kolejności podatnik zobowiązany jest do wykazania obrotu z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy w deklaracji podatkowej VAT-7 w poz. 30 „Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”, czy też w poz. 34 „Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca”. Stanowisko Podatnika w ww. przypadkach jest następujące: Ad1. Zdaniem Podatnika przedmiotowa transakcja jest transakcją trójstronną, gdyż jest realizowana przez 3 podatników zidentyfikowanych na potrzeby VAT w 3 różnych państwach członkowskich. Pierwszy w łańcuchu podatnik wydaje towar ostatniemu, natomiast zapłata za towar jest dokonywana na rzecz duńskiego podatnika, przedmiot dostawy transportowany jest na rzecz ostatniego w kolejności podatnika tj. z Niemiec do Polski. Ad2. W opinii Podatnika duński podatnik winien dokonać rejestracji dla celów VAT na terenie Polski, chyba, że skorzysta z rozliczenia transakcji w sposób uproszczony. Ad3. Zdaniem Podatnika do przedmiotowej transakcji można zastosować procedurę uproszczoną, gdyż wszystkie warunki określone w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy zostały spełnione. Ad4. W opinii Podatnika, ostatni w kolejności podatnik zobowiązany jest do wykazania obrotu z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy w deklaracji podatkowej VAT-7 w poz. 30 „Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” zgodnie z brzmieniem przepisu art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy.

Stan faktyczny Podatnik dokonuje nabycia towaru (szkła do produkcji okien) od kontrahenta duńskiego. Kontrahent duński natomiast dokonuje nabycia towaru od kontrahenta niemieckiego, który dostarcza przedmiotowy towar bezpośrednio do podatnika. Koszty transportu z Niemiec do Polski pokrywa kontrahent niemiecki. Podmioty uczestniczące w transakcji posiadają numery VAT UE nadane w państwach ich siedz ...Dotyczy opodatkowania sprzedaży towarów przywiezionych z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski, dokonanej przez podatnika przed dopuszczeniem tych towarów do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (podatnik jest stroną transakcji łańcuchowej).

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 17.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim wniosek dotyczył opodatkowa ...Spółka zwraca się z zapytaniem czy obrót z tytułu przedmiotowej transakcji, daje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą.

Stan faktyczny Podatnik podatku od towarów i usług – spółka z o.o. świadczy usługi polegające na remoncie statków (PKWiU ex 35.11), a także organizuje dostawy części do statków i kutrów morskich (bez montażu). Spółka wystawiła fakturę bez podatku VAT za dostawę towaru dla odbiorcy z Cypru, które uprzednio zakupiła od kontrahenta z Holandii. Nabywca towaru (podmiot z Cypru) odebrał bezpośrednio od ...

Podatnik zapytuje czy w informacji podsumowującej VAT-UE obok kwoty nabyć wewnątrzwspólnotowych nalezy wykazać numer NIP UE wyznaczonego przez kontrahenta szwajcarskiego przedstawiciela podatkowego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 25.05.2005 r. oraz pismem z dnia 12.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 47 ms