Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów

Czy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży artykułów spożywczo-przemysłowych, ma zastosować opodatkowanie lub zwolnienie od dodatkowej prowadzonej sprzedaży w zakresie zakładów na gry losowe w związku z zawartą umową agencyjną z „Totalizatorem Sportowym”. Czy podatnik może skorzystać z przepisu § 9 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do ww. umowy agencyjnej.

Zakres zwolnień przedmiotowych określony został w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54 poz. 535) i ma odniesienie do usług zwolnionych wymienionych w zał. Nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika wymienione są jako podlegające zwolnieniu m. in. usługi związane z rekreacją i sportem. W grupowaniu PKWiU 92.7 jako usługi rekreacyjne pozostałe został ...

Jaką stawką od 01.05.2004 r. opodatkowane jest udostępnianie stołu bilardowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 tejże ustawy, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. O prawidło ...

Czy prowizja z tytułu sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego (PKWiU 92.71) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez agenta na rzecz Totalizatora Sportowego.

POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 24.06.2005r. przez Panią ... , dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE ...

Czy usługi świadczone na rzecz Totalizatora Sportowego podlegają począwszy od 2002r. do dnia dzisiejszego przedmiotowo zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

W dniu 10 czerwca 2005r. Strona złożyła wniosek uzupełniony pismem z dnia 05 lipca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie:1) Czy prawidłowo postępuję uważając, że usługi świadczone na rzecz Totalizatora Sportowego podlegają przedmiotowo zwolnieniu od podatku od towarów i usług?2) Czy usługi (PKWiU 92.71) wykonywane na rzecz Totalizatora Sportowego przez przedsiębiorcę pr ...

Czy zgodnie z art. 113 ust. 1 i 8 ustawy VAT po przekroczeniu wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym w kwocie 10 000 euro lub po przekroczeniu 30-krotności kwoty prowizji za wykonaną usługę pośredniczenia z tytułu sprzedaży gier liczbowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych będzie podlegać podatkowi VAT?

W dniu 10 czerwca 2005r. Strona złożyła wniosek uzupełniony pismem z dnia 05 lipca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: Czy zgodnie z art. 113 ust. 1 i 8 ustawy VAT po przekroczeniu wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym w kwocie 10 000 euro lub po przekroczeniu 30-krotności kwoty prowizji za wykonaną usługę pośredniczenia z tytułu sprzedaży gie ...

Czy usługi w zakresie sprzedaży zakładów na gry losowe prowadzone w imieniu Totalizatora Sportowego przy użyciu terminala loteryjnego opodatkowane są podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na zapytanie: „czy usługi w zakresie sprzedaży zakładów na gry losowe prowadzone w imieniu Totalizatora Sportowego przy użyciu terminala loteryjnego", zawarte w piśmie z dnia 16.11.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ust ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT prowizja uzyskana z tytułu prowadzenia kolektury Totalizatora Sportowego

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony z dnia 7 czerwca 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 7 czerwca 2005r. Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie in ...

Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 21.06.2005r. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia ...

Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.06.2005r. przez Panią ............., dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZA ...

Generowanie strony w 25 ms