Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksport pośredni

Pytanie Podatnika dotyczy zasad opodatkowania eksportu pośredniego towarów, w przypadku, gdy towar jezt wywożony do składu celnego na Litwie.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka sprzedaje towary odbiorcy z USA. Dostawa odbywa się transportem nabywcy lub w jego imieniu do składu celnego na Litwie. Odbiorca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowej na Litwie. W sytuacji opisanej przez Spółkę będziemy mieli do czynienia z eksportem pośrednim, jeżeli towary zostały w ...

Czy fakt posiadania kompletu dokumentów (w tym dokumentu SAD, CMR oraz dokumentu potwierdzającego wydanie towaru), na podstawie których istnieje możliwość zidentyfikowania towaru co do tożsamości uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w eksporcie pośrednim?

DECYZJA Na podstawie 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 4, ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.03.2006 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg ...

Zapytanie dotyczy możliwości stosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku dostawy towaru firmie polskiej, która następnie dokonuje eksportu tego towaru?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak ... z dnia 16.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.10.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.01.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i s ...

Strona sprzedała materiały budowlane podmiotowi mającemu siedzibę na Ukrainie. Zgłoszenie towarów do wywozu zostało dokonane w agencji celnej na podstawie JDA SAD zgodnego z fakturą wystawioną przez Stronę. W trakcie kontroli na przejściu granicznym stwierdzono brak części towaru i jednocześnie potwierdzono fizyczny wywóz poza granice kraju części towarów z w/w faktury. Czy prawidłowe jest uznanie sprzedaży towarów jako eksport i zastosowanie stawki 0% do ich wywozu w ilości potwierdzonej przez urząd celny?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007 r. znak L.dz.870/2007 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: -ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan fakty ...

Czy opisany we wniosku sposób potwierdzenia wywozu oraz sama nazwa towaru i ilość oraz oświadczenie kontrahenta litewskiego , że to towary producenta X są wywożone poza terytorium Wspólnoty jest wystarczający do zastosowania stawki podatku w wysokości O %, właściwej dla eksportu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.06.2007r., stwierdza, iż zgodność asortymentu i ilości towaru danego asortymentu, wskazanych na dokumencie SAD i fakturze dokumentującej dokonaną dostawę, a p ...

Spółka zadała pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym doszło do eksportu towarów opodatkowanego stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskie ...

prawo do zastosowania stawki 0% przy eksporcie pośrednim

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Rozliczanie podatku od towarów i usług w eksporcie pośrednim

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z 2007 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy d ...

prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku eksportu pośredniego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Sposób opodatkowania, rozliczenia i wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymanej przez Spółkę zaliczki częściowej na poczet eksportu pośredniego towarów.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 31.05.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu opodatkow ...

Generowanie strony w 6 ms