Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykup przedmiotu umowy leasingu

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania poleasingwej odprzedaży samochodów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarła umowę leasingu finansowego, na mocy której zalicza przedmiot leasingu do własnych środków trwałych, dokonuje jego amortyzacji, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy staje się jego właścicielem, a następnie dokonuje sprzedaży tego towaru. Spółka stoi na stanowisku, że warunk ...

czy wykup przedmiotu leasingu na cele prywatne powoduje obwiązek korekty kosztów uzyskania przychodu o kwotę wykupu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 maja 2007 r. (dat ...

Czy dokonując sprzedaży samochodu zakupionego za cenę 525,00 zł. można sprzedać go za taką samą bądź zbliżoną kwotę? Czy cena sprzedaży samochodu powinna być ustalona na poziomie wartości rynkowej? Czy można ustalić wartość samochodu na podstawie wyceny rzeczoznawcy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął dnia 27 c ...

Czy ewentualna sprzedaż wykupionego samochodu (będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu operacyjnego) nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej od chwili wykupu nie wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej w związku z tym ani zakup ani eksploatacja nie stanowiły podstawy do zaliczenia wydatków związanych z w/w pojazdem do kosztu uzyskania przychodu oraz odliczenia podatku VAT – będzie stanowić dochód z działalności gospodarczej?

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ...

Podatnik (nabywca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasingu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu po umowie leasingu operacyjnego. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży tego samochodu przed upływem pół roku od chwili nabycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu po umowie leasingu operacyjnego. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży tego samochodu w miesiącu jego wykupu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu po umowie leasingu operacyjnego. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży tego samochodu oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży samochodu używanego, po wykupie z leasingu operacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

W świetle przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2008 r. ( art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 42 ust.2 pkt 2) samochody, które Spółka zamierza sprzedać spełniały definicję towaru używanego. W trakcie trwania leasingu były one użytkowane dłużej niż pół roku, a okres eksploatacji samochodów w czasie trwania umowy leasingu operacyjnego wliczany był do okresu używania samochodu. W przedstawionych przez Spółkę okolicznościach sprawy, mogła ona traktować przedmiotowe samochody jako towar używany i tym samym miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Mając natomiast na uwadze powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, obowiązujące od dnia 1.01.2009 r. należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, dokonując sprzedaży samochodów nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Spółka nabyła prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w chwili wykupu samochodów będących przedmiotem leasingu operacyjnego (październik 2008 r.). W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 43 ust. 2 pkt 2. przedmiotowe samochody osobowe nie spełniają definicji towaru używanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 79 ms