Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komputery

Odliczenia od podatku

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się na zasad ...

Odliczenia od podatku

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej zmienia swoją interpretację udzieloną pismem z dnia 06.02.2003 r. znak DF/415-5/03, a dotyczącą zapytania w sprawie stosowania odliczeń od podatku dochodowego wydatków na zakup komputera w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005-71/03/PDII/415-28/03 z dnia 21.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła uzupełnienie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy uzupełnia udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Pojęcie przychodu

W odpowiedzi na pismo znak: KF-3/32/42/2003 z dnia 17.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami ze stosunku służbowego, ...

Dotyczy rozbudowy sieci komputerowej w świetle przepisów art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 21 października 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os ...

O wyjaśnienie w sprawie odpisu od podatku z tytułu zakupu pomocy naukowych, a w szczególności pojęcia: "bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą" ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 23.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 6.02.2004 r.) o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonanego przez Panią w 2003 r. zakupu komputera - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...


Czy środki trwałe zaliczone do podgrupy KŚT 62 mogą podlegać amortyzacji podatkowej przy zastosowaniu stawki wynikającej z wykazu rocznych stawek podwyższonej przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 2,0.

Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci w oparciu o posiadaną przez Spółkę infrastrukturę telekomunikacyjną, tj. min. sieć urządzeń zlokalizowanych na terytorium całego kraju. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Warszawie w sprawie dokonania kwalifikacji wymienionych w niniejszym piśmie środków trwałych.Z opinii Urzędu Statystycznego w W ...

Czy zakupione w 2003 roku części do komputera (m.in. procesor, płyta główna, pamięć) związanego z pracą zawodową można odliczyć od podatku w ramach ulgi na zakup przyrządów i pomocy naukowych?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 06.02.2004r. uzupełnione w dniu 19.02.2004r. w sprawie możliwości odliczenia od podatku zakupionych w dniu 25.11.2003r. na fakturę VAT podzespołów:PROCESOR CELERON 2.0GHz/128c S478 B, PŁYTA GŁ. ABIT BD7E I 845D S478 DDR, PAMIĘĆ 128MB DDRAM 2700, OBUDOWA CODEGEN 6013L-G10S 300W ATX wykorzystanych do modernizacji sprzętu komputerowego, który jest związany z Pani pra ...

Czy na podstawie § 67b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwolnione od podatku od towarów i usług są monitory komputerowe sprzedawane do szkół i przedszkoli „jako elementy nie wchodzące w skład zestawów komputerowych”?

Stosownie do § 67b ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż w kraju następującego sprzętu komputerowego (bez względu na symbol PKWiU), przeznaczonego dla szkół i przedszkoli w rozumieniu odpowiedn ...

Generowanie strony w 5 ms