Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarka

Czy podlega opodatkowaniu i z jaką stawką, umowa na użytkowanie wieczyste gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa?

W związku z pismem z dnia 23.03.2004 r., znak Fk-7/03/2004 w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ...

Czy zwalniane w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej rezerwy gospodarcze w celu nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom towarów z tych rezerw, co do których przysługiwało Stronie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy zwalniane w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej rezerwy gospod ...

Merytoryczne rozpoznanie skargi zawsze poprzedza kontrola dopuszczalności środka zaskarżenia.Strona przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego musi wyczerpać środki zaskarżenia przysługujące jej w toku postępowania administracyjnego. Skarga wniesiona przez podmiot w upadłości, w sytuacji, w której przysługuje mu odwołanie od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, jest zatem niedopuszczalna i podlega odrzuceniu z powodu niewyczerpania przysługujących im środków zaskarżenia.

Pismem z dnia 31 marca 2005 roku przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „P” w upadłości zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódż-Górna w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 19 ...

Czy przychody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej, wynajmu pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom, wynajmu pomieszczeń w części wspólnej podmiotom zewnętrznym, odszkodowań dotyczących części wspólnej budynku, odsetek za nieterminowe wpłaty należności, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należy zaliczyć do przychodów przy ustalaniu dochodu do opodatkowania wspólnoty mieszkaniowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę w piśmie z dnia 14 grudnia 2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Jak należy interpretować użyty w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot „ gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oraz czy w świetle tegoż przepisu Towarzystwo będzie zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych, parkingów, garaży i parkingu wielopoziomowego ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, oceniając s ...

Czy dochody z tytułu najmu ścian i dachów budynków pod reklamy, wynajmu pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom lub podmiotom zewnętrznym wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 05 stycznia 2007 r., złożonym w dniu 05 stycznia 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co co zakresu i spos ...

dotyczy; zastosowania metody ustalania kosztów określonej w art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania metody ustalania kosztów określonej w art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie zast ...

Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą opodatkowanie dochodów wspólnot mieszkaniowych zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 1 pkt 44 wyżej powołanej ustawy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wspólnoty poniesionych na: 1. Remont elewacji zewnętrznej w tym ocieplenie budynku; 2. Modernizację instalacji wewnętrznych w budynku (instalacja grzewcza, wod. - kan., gazowa, elektryczna); 3. Ubezpieczenie budynku; 4. Wynagrodzenie z tytułu zarządzania lub administrowania nieruchomością.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, działając na podstawie: art. 14a § 4 w związku z art.14a §1 oraz art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ...

Jaki zakres działania administracji nieruchomościami należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi? czy wszystkie dochody administracji nieruchomościami w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z ...

Jaki zakres działania wspólnoty należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi? czy wszystkie dochody wspólnoty w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zanieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z d ...

Generowanie strony w 34 ms