Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypis

Czy wydanie przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego na wniosek zainteresowanego wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta O i pobranie opłaty administracyjnej (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ jest zwolnione z podatku VAT, czy też podatek ten należy naliczać?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zwanym dalej „podatkiem” podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...)”. „ Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby praw ...

Czy od wykonanej usługi za sporządzenie kserokopii dokumentacji z obserwacji pacjenta przeprowadzonej na zlecenie sądu należy naliczyć podatek VAT.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refakturowania usług dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dokonywania wypisu z rejestru gruntów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 28.05.2003 r. (złożono dnia 29.05.2003 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

Czy opłata administracyjna za wydawanie przez Urząd Gminy wypisów i wykresów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania opłaty administracyjnej za w ...


Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U.Nr 37, poz. 333) należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim , po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 17-01-2006 roku (data ...

Czy opłaty pobierane przez starostwo za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego są zwolnione z podatku od towarów i usług , czy też niepodlegają temu podatkowi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.03.2007 r., data wpływu do tut. Urzędu 6.03.2007r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Starostwo (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydawanie dowodów rejestracyjnych pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego jest zwolnione z podatku od towarów i usług, czy też nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania tych czynności fakturami, o których mowa w art. 106 ust. 1 cyt. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 28 ms