Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: baza danych

Czy wydatek na zakup bazy danych na nośniku CD i w formie wydruku komputerowego, zawierającej dane adresowe sklepów fotograficznych, ich typy, przynależność do sieci handl., powinien być odpisany w koszty jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku? Baza danych pozostaje własnością firmy-kontrahenta Podatnika, który nie uzyskał na nią licencji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 01.10.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 23.11.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zap ...

Czy usługi baz danych świadczone na rzecz Strony przez podmiot zagraniczny będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż XX S.A jest zakładem ubezpieczeń działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. nr 124, poz. 1151 ze zm.).Działalność firmy obejmuje m. in. ubezpieczenie należności klientów wynikających z zawartych umów sprzedaży realizowanych na rzecz kontrahentów zagranicznych. W przypadku braku zapł ...

W jaki sposób ewidencjonować przychody w podatkowej księdze przychodó i rozchodów z tytułu uzyskiwanych przychodów z działalności związanej z bazami danych (PKD 72.40.Z), przetwarzania danych (PKD 72.30.Z), która będzie opierała się na transakcjach dokonywanych drogą internetową.

Podatnik w miesiącu lutym 2007r. poszerzył działalność gospodarczą o reklamę (PKD 74.40.Z), działalność związaną z bazami danych (PKD 72.40.Z), przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z). W/w działalność będzie opierała się na transakcjach dokonywanych drogą internetową. Na życzenie użytkownika będą wystawiane faktury VAT. Przedstawiając stan faktyczny podatnik wskazał, że działalność zawiązana z bazami d ...

Czy świadczona przez Spółkę usługa polegająca na wpisywaniu przez pracowników Spółki informacji z kontraktów handlowych Usługobiorcy do programu komputerowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawione ...

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu „Regionalne Centrum Transferu Innowacji w Ochronie Środowiska” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2, działanie 2.6) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu „Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa P.” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2, działanie 2.6) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy płatności z tytułu udostępniania baz danych należy traktować jako należności licencyjne, które mieszczą się w dyspozycji art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Spółka jest zobowiązana do zapłaty (pobrania) podatku „u źródła” w przypadku, gdy nie jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podmiotu z Austrii ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy w związku z nabyciem bazy klientów od Spółki GY, Spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku u źródła z tytułu osiągniętego przez Spółkę GY przychodu powstałego wskutek zbycia bazy klientów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1) Czy baza danych klientów stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą odpisom amortyzacyjnym? 2) Czy spółka komandytowa będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od bazy danych klientów? 3) Czy wartością początkową bazy danych klientów będzie wartość rynkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy w związku z nabyciem bazy danych wraz z licencją na jej użytkowanie po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy podatku od towarów i usług z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją na korzystanie z niej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 49 ms