Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: programy lojalnościowe

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej Spółka prowadzi sprzedaż paliw na wyspecjalizowanych stacjach. Pomiędzy Spółką a dostawcą paliw istnieje umowa regulująca wzajemną współpracę w zakresie uczestnictwa w programie lojalnościowym. Jedną z korzyści tego programu jest uzyskiwanie, po spełnieniu określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego warunków, premii pieniężnej, która zostaje przeznaczona na modernizację stacji patronackiej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemajac ...

Czy nagrodę wypłaconą przez spółkę uczestnikowi programu lojalnościowego należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwier ...

Jakie są skutki w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymania premii pieniężnej od dostawcy paliw, która może być wykorzystana tylko na finansowanie modernizacji stacji paliw? Premię Podatnik otrzymuje po spełnieniu określonych (w umowie o wzajemnej współpracy, na podstawie której uczestniczy on w programie lojalnościowym) warunków.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Spółka wystąpiła z zapytaniem w sprawie opodatkowania przekazanych uczestnikom programu partnerskiego nagród rzeczowych i świadczonych usług.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przekazanych w ramach programu partne ...

czy wydatki poniesione przez Spółkę na organizację programów lojalnościowych (sprzedaży premiowych), konkursów, loterii promocyjnych stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc ...


czy ograniczenie zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 3 ma zastosowanie w przypadku paliwa przekazywanego jako nagroda w programie lojalnościowym?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.01.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 30.01.2006r), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prze ...


Czy zakup towarów przekazywanych następnie nieodpłatnie klientowi w ramach wprowadzonego w aptece programu premiowania (tzw. program lojalnościowy) stanowi koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 oraz art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 15.05.2006 r. o inter ...

Czy przekazanie wskazanym osobom nagród podlega unormowaniu art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 02.08.2006r (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 04.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spr ...

Generowanie strony w 3 ms