Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: próbka towaru


Jak należy wycenić próbki, które podatnik nieodpłatnie przekazuje kontrahentom?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Sp. z o. o. z dnia 01.04.2005r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przed ...

Czy wartość towaru, przeznaczonego na podstawie dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) na degustacje, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności ograniczania limitem stanowiącym 0,25% przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana M., zawarte we wniosku z dn. 19 lipca 2005r., w którym podatnik stwierdził, że wartość towaru, przeznaczonego na podstawie dokumentu wydania zewnętrznego ...

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu słodyczy przekazywanych klientom punktów usługowych Podatnika?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2005 r., który wpłynął w dniu 02.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Czy przekazywane kontrahentowi (istniejącemu lub potencjalnemu) „kart kolorów” nici można zaliczyć do „próbki” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Spółka X złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie wliczania wartości nieodpłatnie przekazywanych obecnym i potencjalnym klientom próbników kolorów nici tzw. "kart kolorów" do limitu wyznaczonego przepisem art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towar ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania przez Spółkę w ramach usług w zakresie reklamy/ promocji produktów leczniczych materiałów w formie ulotek i upominków, a także produktów spożywczych dla swoich klientów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w przedmiotowym piśmie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi na rzecz zagranicznego usługobiorcy w zakresie reklamy/ promocji produktów leczniczych . W ramach tych usług przekazuje ona materiały w formie ulotek i upominków. Ponadto w związku z w/w działalnością Spółka przekazuje również produkty spożywcze dla swo ...

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów ekspozycyjnych może zostać zakwalifikowane jako przekazanie próbek w rozumieniu art.7 ust. 3 ustawy o VAT?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 lipca 2005 roku na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku Nr P-I/443/60/IK/05 z dnia 12 lipca 2005 roku uznające za nieprawidłowe stanowisko ...

W jaki sposób zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów próbki towarów wyprodukowane z własnych materiałów służących do reklamy

stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą produkcyjno-handlową, opodatkowaną w formie zasad ogólnych, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Produkuje i sprzedaje elementy do waloryzacji modeli redukcyjnych z materiałów własnych (półproduktów). Poza główną produkcją produkuje również próbki towarów, w ...

Czy wręczanie w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowniach potencjalnym nabywcom bardzo małych ilości towarów własnej produkcji nie wskazujące na działanie mające charakter handlowy można traktować stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o VAT jako przekazanie próbek na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, co w konsekwencji powoduje wyłączenie ich z opodatkowania ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 217 w związku z art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu 23.05.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie obowiązku opodatkowania przekazania potenc ...

1. Czy przekazywanie kontrahentom nieodpłatnie próbek towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2. Czy przekazywanie nieodpłatnie próbek towarów wymaga udokumentowania fakturą wewnętrzną? 3. Jakie jest prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu surowców do wyprodukowania próbek?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) w części dotyczącej podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.05.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 09.06.2005 r. o udzielenie pisem ...

Generowanie strony w 5 ms