Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: integracja pracowników

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Podatnika na organizację spotkania integracyjnego pracowników firmy?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 10.01.2005r. Nr I/423/64/BK/05 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 07.12.2004r. w przedmiocie zaliczen ...

Czy finansowanie pracownikom ze środków nie pochodzących z funduszu socjalnego imprez integracyjnych nie powoduje powstania u nich przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof ze względu na niemożność określenia kwoty świadczenia przypadającej na konkretnego pracownika z uwagi na pokrywanie kosztów imprez w formie ryczałtu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.04.2005 r. (data wpływu 14.04.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spó ...

Pytanie dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników, w przypadku kiedy Spółka nie miała obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 06 lipca 2005 r. (data wpływu 08 lipca 2005 r.) w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z organiz ...

1) czy koszty zorganizowania imprezy dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wg. daty stempla pocztowego z dnia 03.10.2005 r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 05.10.2005 r.), ostatecznie uzupełniony w dniu 14.10.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że Spółka z o.o. zorganizowała imprezę dla pracowników spółki i ich rodzin z okazji 60-lecia uruchomienia ...

Czy w związku z uczestnictwem pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej, finansowanej w całości ze środków ZFŚS, należy pobrać od pracowników podatek dochodowy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników i ich rodzin, na której otrzymali oni napoje i posiłki, organizowane były konkursy dla dzieci i dorosłych, uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Pracownikom zagwarantowano również dojazd autobusami do miejscowości, w której odbyła się impreza. W czasie spotkania integracyjnego odbył się koncer ...

Czy wartość świadczeń otrzymanych przez pracowników na spotkania dla wybranej grupy pracowników o charakterze roboczym, jak również wartość świadczeń otrzymywanych na imprezie czysto integracyjnej (kulig, majówka, wycieczka krajoznawcza z noclegiem, uroczysta kolacja w restauracji) jest przychodem podatkowym pracownika, czy też w/w świadczenia są zwolnione z opodatkowania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy wartość świadczeń otrzymanych przez pracowników na imprezach o charakterze mieszanym tj. rob ...

Czy wydatki na przygotowanie poczęstunku świątecznego dla wszystkich pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

W dniu 1 grudnia 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze względu na ilość pracowników (poniżej 20 osób). W 2005 roku Wnioskodawca ma zamiar zakupić towary ze środków obrotowych z przeznaczeniem na poczę ...

czy wydatki poniesione na organizację spotkania wąskiej (wybranej) grupy pracowników o charakterze roboczym z udziałem klientów mogą być sfinansowane ze środków obrotowych i stanowić koszt uzyskania przychodów firmy

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenie czy wydatki poniesione na organizację spotkania wąskiej (wybranej) grupy pracowników o charakterze roboczym z udziałem klientów mogą być sfinan ...

Czy świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników w postaci spotkań integracyjnych i imprez sportowo-rekreacyjnych skutkują powstaniem przychodu u tych pracowników?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka w trakcie roku organizuje dla pracowników wyjazdy integracyjne mające formę imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie kraju, spotkania integracyjne w lokalach gastronomicznych oraz przyjęcia okolicznościowe w siedzibie Spółki. Organizowane wyjazdy i spotkania mają na celu integrację zespołu, tworzenie dobrej atmosfery w firmie, a w ko ...

Czy świadczenia na rzecz pracowników w formie wyjazdów, spotkań integracyjnych, przyjęć okolicznościowych oraz świadczenia rzeczowe mogą być finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz czy koszt wyjazdów, spotkań integracyjnych, przyjęć okolicznościowych, które nie są pokrywane ze środków Funduszu mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów.?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka w trakcie roku organizuje dla pracowników wyjazdy integracyjne mające formę imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie kraju, spotkania integracyjne w lokalach gastronomicznych oraz przyjęcia okolicznościowe w siedzibie Spółki. Organizowane wyjazdy i spotkania mają na celu integrację zespołu, tworzenie dobrej atmosfery w firmie, a w ko ...

Generowanie strony w 2 ms