Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc materialna


Czy zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają wypłacone w 2004 r. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów szkoły średniej ? Jakie są obowiązki informacyjne związane z wypłatą tych świadczeń ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. Wasza jednostka wypłaciła uczniom szkoły średniej świadczenia pomocy materialnej dla uczniów. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) zawiera katalog zwolnień przedmiotowych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy woln ...

Czy udzielone i wypłacone pracownikom pożyczki z ZFŚS podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług ?

Jak wynika z wniosku podatnik udziela swoim pracownikom oprocentowanych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odsetki naliczane są w miesiącu następnym po udzieleniu pożyczki i księgowane są na zwiększenie funduszu socjalnego. W związku z powyższym zapytanie podatnika brzmi: czy udzielone i wypłacone pożyczki z ZFŚS podlegają regulacjom ustawy o VAT? Zdaniem podatnika nie podlegają ...

Czy równowartość poniesionych przez Fundację kosztów świadczenia na rzecz konkretnej osoby fizycznej w postaci zakupu drogiej protezy, sfinansowania operacji, zakupu leków powinna być traktowana jako dochód osoby fizycznej otrzymującej świadczenie do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych a jeżeli tak, w jaki sposób tak uzyskany dochód powinien zostać podatkowo rozliczony z Urzędem Skarbowym oraz w oparciu o jakie deklaracje ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1, art. 216 ustawy Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administrac ...

Czy umorzenie czesanego dla studenta, spowodowane jego trudną sytuacją materialną, stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2 kwietnia 2005 r. zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawi ...

Czy dopłata jaką otrzymuje z Urzędu Miasta Zielonka w ramach zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły powinna być zaliczona do moich przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 25.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – zaliczenia do przychodów poda ...

Czy zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają wypłacone w 2004 r. stypendia dla uczniów realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównanie szans edukcyjnych" finansowane ze środków Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa ? Jakie są obowiązki informacyjne związane z wypłatą tych stypendiów ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 roku Wasza jednostka wypłaciła uczniom szkoły średniej stypendia w ramach Działania 2.2. " Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy wypłacane stypendia socjalne dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40, czy 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że Strona wypłaca stypendia socjalne dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty. Pytanie strony: Czy do wypłaconych stypendiów należy zastosować zwolnienie art. 21 ust. 1 pkt 40 czy 40b. Zdaniem strony do wypłacanych stypendiów będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40. Ocena prawna stanu faktycznego: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarboweg ...

Czy przyznana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 r., znak: Fn 3512/8/2005 w sprawie udzielenia interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy materialnej o charakte ...

Czy wypłacone stypendia szkolne i zasiłki szkolne korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku M. z dnia 4.07.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

Generowanie strony w 12 ms