Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: targowisko

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności realizowanych w ramach umowy na administrowanie ogólnodostępnym targowiskiem (pobieranie opłaty targowej, wyznaczanie miejsc, realizacja warunków sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej i porządku)

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaczowie z dnia 10.08.2004 r. (znak: US-IIa-005/9/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 14b § 2 ww. ustawy, do ...

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług sprzątania targowisk/placów, zaklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupie PKWiU 90.03.13-00.10?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1, §3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 roku) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( D.z U. Nr 54, poz. 525z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2005 ...

Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupionych materiałów związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z póź. zm.) w związku ze złożonym przez Zakład Usług Miejskich w … wnioskiem z dnia 25 lipca 2005 roku (data wpływu do tut. Urzędu 27.07.2005 roku) o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie prawa do ...

Czy opłata za rezerwację stanowisk sprzedaży powinna być opodatkowana podatkiem VAT ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż na mocy uchwały Rady Miasta Zakład Budżetowy został Administratorem targowiska miejskiego. Zgodnie z uchwałą Administrator targowiska może zawierać umowy rezerwacji stanowiska sprzedaży. Dochód z rezerwacji stanowisk sprzedaży stanowi wynagrodzenie Zakładu Budżetowego , w związku z wykonywaniem funkcji Administratora. Z załączonego do prze ...

Opodatkowanie wynagrodzenia za pobór opłaty targowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie wynagrodzenia za pobór opłaty targowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

zachowanie prawa do zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich w części przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Opodatkowanie wynagrodzenia za pobór opłaty targowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów i materiałów wg cen zakupu)? 2. Czy prawidłowym jest księgowanie zakupów związanych z wykonaniem stanowiska targowego (płyty do zabudowy, fotele, sofy, wykładziny (…)) w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów i materiałów wg cen zakupu)? 2. Czy prawidłowym jest księgowanie zakupów związanych z wykonaniem stanowiska targowego (płyty do zabudowy, fotele, sofy, wykładziny (…)) w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 7 ms