Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynsz regulowany

Czy czynsz regulowany otrzymywany od osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i w związku z tym zamieszkujących czasowo w budynku objętym tzw. szczególnym trybem najmu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

- Czy wynikający z umowy najmu czynsz „wolny” stanowi przychód wynajmującego ? - Czy odpisy amortyzacyjne lokalu mieszkalnego, remonty i czynsz regulowany (czynsz wpłacany spółdzielni) stanowią koszt uzyskania przychodu wynajmującego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: co jest przychodem, a co kosztem uzyskania przychodów z tytułu przychodów osiąganych z wynajmu mieszkań stwierdzam, że: stanowisko pr ...

Czy dochody z tytułu najmu nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / t. j. z 2000r. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, art. 680-692 ustawy z dnia 23.04.1964r. - K ...

- w sprawie poboru opłaty skarbowej.

Prezydent Miasta ..... działając na podstawie art. 14 a § 1, § 2, § 4, art.14 b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...

Czy czynsz inicjalny, którego opłacenie jest warunkiem dojścia do skutku umowy leasingu operacyjnego, stanowić będzie dla Spółki, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, tj. ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy gruntu Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz In minus kosztów uzyskania przychodów o wartość miesięcznych rat czynszu dzierżawnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy gruntu Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz In minus kosztów uzyskania przychodów o wartość miesięcznych rat czynszu dzierżawnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Czy mieszkanie opłacane w ramach czynszu regulowanego nie są brane pod uwagę do określenia podstawy opodatkowania? 2. Czy obowiązek powstaje z chwilą sporządzenia pisma stwierdzającego nabycie spadku, a w przypadku orzeczenia sądu z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia? 3. Odnośnie wysokości podatku, czy kwotę wolną od podatku jest – 9 637,00 zł, a podatek wynosić będzie: 822,20 + 7 % nadwyżki ponad 20 556,00 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 133 ms