Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż mieszkania


Czy wystąpi konieczność uiszczenia podatku ze sprzedaży mieszkania przejętego za niespłacone długi, jeżeli środki ze sprzedaży zostaną częściowo przeznaczone na zakup budynku mieszkalnego oraz na remont zakupionej nieruchomości ?

Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06.06.2003 r. informuje, zgodnie z art. 10 ust. l pkt. 8 lit. a - c ustawy z dnia 26.07.2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zmianami) źródłem przychodu jest odpłatn ...


Czy otrzymywane raty wynikające z zawartych umów na poczet budowy mieszkań (działalność developerska) należy zaliczyć do przychodu dopiero po zakończeniu budowy i przeniesieniu praw na kupującego ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05.04.2005 r. wpłynął wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpreta ...

Czy wystąpi obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.02.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lok ...

Zapytanie dotyczy obowiązku podatkowego od sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie do dnia 30 kwietnia 2004 r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2005 r., który wpłynął w dniu 06.01.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indyw ...

W związku z faktem, że jestem przedsiębiorcą i zbycie nieruchomości nastąpiło w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wyniak, że od dnia 11.08.1994 r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W ramach wykonywanej działalności realizował inwestycje dla Spółdzielni Mieszkaniowej. Tytułem zapłaty należności za roboty związane z realizacją powyższych inwestycji Spółdzielnia w dniu 13.04.2005 r. zawarła z podatnikiem jako przedsiębiorcą umowę o ustanowienie spółdzielczego własnośc ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży miejsc postojowych?

Zgodnie z podanym przez Stronę stanem faktycznym prowadzi ona działalność gospodarczą, w ramach której realizuje budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na sprzedaż. W budynku znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i lokale użytkowe. Wraz z dostawą ww. lokali Strona dokonuje dostaw miejsc postojowych znajdujących się w podziemnej kondygnacji ...

Czy w przypadku sprzedaży udziałów w nieruchomości (mieszkania) powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia (...) data wpływu (...) uzupełnionego pismem z tej samej daty / data wpływu (...) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów pra ...

Czy w przypadku sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego i nabycia innego lokalu mieszkalnego podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić od różnicy wartości?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik sprzedał lokal mieszkalny za kwotę 274 000 złotych i nabył inny lokal mieszkalny za kwotę 425 000 złotych. Według stanowiska Podatnika należny podatek od czynności cywilnoprawnych powinien zostać pobrany od różnicy stanowiącej kwotę 151 000 złotych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynnościprawnych (Dz. U. Nr 8 ...

Generowanie strony w 6 ms