Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transport powietrzny

Spółka podjęła współpracę z agentem uprawnionym do świadczenia usług międzynarodowego transportu osób. Współpraca ta polega na rezerwacji międzynarodowych biletów lotniczych, głównie na rzecz podmiotów gospodarczych. Za czynności te Spółka otrzymuje 100% opłaty agencyjnej. Faktura w pozycji "nazwa usługi zawiera: koszt zakupu biletu, opłatę lotniskową i opłatę agencyjną (service fees). Czy usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których wyżej mowa, rozumie się między innymi przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu ...

Czy realizując zlecenie krajowego kontrahenta, nabywane przez Spółkę usługi przewozu towarów od zagranicznych przewoźników należy klasyfikować jako import usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług przewozu towarów w transporcie lotniczym na rzecz krajowego zleceniodawcy. Spółka wystawia faktury ...

dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika.

Pismem z dnia 18.05.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.05.2005r.) Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonała zakupu biletów lotniczych na przelot służbowy własnych pracowników z Warszawy do Paryża oraz na powrót z Pa ...

Czy jest usługą międzynarodowego transportu osób przewóz osób środkiem transportu lotniczego na trasie Katowice-Paris-Beauvais oraz z powrotem, gdy firmą transportową jest firma węgierska, a za zakupione przez internet miejsca w samolocie, Spółka otrzymała zamiast biletów fakturę w polskich złotych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku st ...


Zdaniem Strony świadczona przez nią wyżej opisana usługa turystyki powinna być rozliczana marżą 0% w związku z tym, że krajem docelowym jest kraj poza Unią Europejską.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 26.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.10.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 24.10.2005r.) o ...

W dniu 18 marca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Wniosek nie zawierał pełnego opisu stanu faktycznego, który pozwalałby na udzielenie interpretacji obowiązujących przepisów, dlatego organ podatkowy wezwał telefonicznie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o dokładny opis stanu faktycznego. Pełnomocnik podatnika uzupełnił wniosek w dniu 13 kwietnia 2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z pisma Pełnomocnika wynika, że Podatnik dokonuje rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na linie międzynarodowe działając jako agent przewoźnika. Za dokonanie rezerwacji pobierana jest opłata obejmująca: koszt zakupu biletu, opłatę lotniskową i opłatę agencyjną za wystawienie biletu i dokonanie rezerwacji. Opłata za rezerwacje i wystawienie biletu jest obrotem Podatnika. Pani wątpliwości dotyczą następującej kwestii: jaką stawką należy opodatkować opłatę za dokonanie rezerwacji i wystawienie międzynarodowego biletu lotniczego? Według Pani opinii, opłata za dokonanie rezerwacji i wystawienie biletu pobierana jest albo przez przewoźnika (jeśli sprzedaje on usługę we własnym biurze) albo przez pośrednika i jest to jeden ze składników ceny za przewóz lotniczy. Opłata za dokonanie rezerwacji oraz wystawienie biletu stanowi składnik jego ceny i podlega opodatkowaniu stawką 0% w przypadku biletów na międzynarodowy transport lotniczy.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Opodatkowa ...


Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do w/w usługi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku AAA, z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmia ...

Według jakiej stawki należy naliczać podatek VAT od opłaty transaction fee (na liniach krajowych)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 21.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 20.10.2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 12.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 15.12.2005r.) o udzi ...

Generowanie strony w 21 ms