Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opcja walutowa

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż: Spółka celem zabezpieczenia przed niekorzystnymi spadkami kursów EUR zawarła kontrakty na opcje walutowe. Z jednej strony jest nabywcą opcji walutowej typu put, z drugiej wystawcą opcji walutowej typu call. W momencie zawarcia tych transakcji określona jest cena wystawienia opcji w postaci tzw. premii. W przypadku opcji call (wy ...

W którym momencie powstaje dla spółki przychód podatkowy z tytułu przysługującej premii od zawartych transakcji - opcji walutowych typu call.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że: � stanowisko Spółki z o. o. ................ przedstawione we wniosku z dnia 11:05.2005 r., który wpłynął w dniu 13.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Pytanie podatnika dotyczy uznania przychodów/kosztów wynikających z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) jako przychody/koszty z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego --w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowiska - podatnika Sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2005 r., (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 18 maja 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji c ...

Czy sprzedaż opcji walutowych typu put i call zakupionych lub sprzedanych w 2003 roku z faktycznym terminem zapadalności i faktycznie zapadłych w 2004 roku jest opodatkowana?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 - tekst jednolity ustawy) po rozpatrzeniu Pana pisma z dnia 21-04-2005 roku (uzupełnionym w dniu 29-06-2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka podejmuje się świadczenia na rzecz osób fizycznych następującej usługi: - uzyskania od klienta pełnomocnictwa do zawierania transakcji o charakterze spekulacyjnym na rynku walutowym (transakcje natychmiastowe głównie na EUR/USD), - pełnomocnictwo dotyczy rachunku, którego posiadaczem jest klient - tam jest złożony depozyt do przeprowadzania ww. transakcji - ich wielkość o wielokrotność złożonego depozytu, - depozyt składany jest u brokera w Londynie, broker może działać na terytorium Polski zgodnie z ustawą o Publicznym obrocie papierami wartościowymi, - pełnomocnictwo jest imienne na pracowników Spółki, Spółka jest "brokerem wprowadzającym" dla instytucji z Londynu, zgodnie z łączącą ją umową, - celem Spółki jest wygenerowanie przyrostu złożonego depozytu (zysk ze spekulacji); poprzez transakcje kupna i sprzedaży Spółka dąży do wykorzystania zmienności rynku, - Spółka ma zawartą umowę z klientem, jeżeli kwartał zakończy się pozytywnie to od przyrostu zysku klient płaci Spółce ustalony procent na podstawie wystawianej przez Spółkę faktury.

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 z dnia 07.03.2006 r. (wpływ do organu podatkowe ...


Wątpliwości Podatnika budzi, w jakim terminie Spółka winna rozliczać podatkowo koszty i przychody związane z zakupem i sprzedażą opcji walutowych

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2007r. wniesionego pr ...


Czy powyższe zyski/ straty są objęte zwolnieniem z tytułu działalności w Strefie Ekonomicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

podstawę opodatkowania dla usług w zakresie obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi określa się według zasad ogólnych wynikających z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, tj. kwoty należnej z tytułu czynności pośrednictwa finansowego. Należność ta winna wynikać z umów zawieranych z kontrahentami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 22 ms