Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: darowizna

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2003 r. uzupełnione w dniu 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z d ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pisma z dnia 26.02.2003 r. i 10.03.2003 r. w sprawie odliczeń darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) z racji darowizn na cele naukowe, naukowo - t ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji ekologicznej na terenie wiejskim informuje, że: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Podatek od spadków i darowizn

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.04.2003 r. dot. udzielenia informacji na temat zapłacenia podatku od darowizny samochodu, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2003r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu w zeznaniach rocznych za 2002 r. kwot darowizn Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsz ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 2 ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pana pismem z dnia 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wpłat na Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w G., jako darowizny Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., w oparciu o dyspozycje art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z wykładnią przepisów podatkowych wpłaty na rzecz budowy gazociągu mogą być trakto ...

Generowanie strony w 21 ms