Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mierniki

1./ Czy wymianę i montaż podzielników kosztów ogrzewania , które są trwale umiejscowione na grzejnikach centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej ?

Stosownie do art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r Nr 137,poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wyjaśnia,iż: W myśl art.27a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r Nr.14 ,poz.176 ze zm.), odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wyd ...

Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego i jego spłaty, gdy przy poszczególnych spłatach nastąpi zmiana kursu waluty obcej powodująca waloryzację rat kredytu, powstają różnice kursowe będące kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będące przychodem zgodnie z art. 12 ust. 2a i 3?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

Wnioskodawca prosi o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT należnego, czy przedstawiony stan faktyczny uprawniał Agencję do wystawienia faktury VAT korygującej – zmniejszającej wielkość sprzedaży oraz kwotę podatku VAT należnego – na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania z dnia 08.10.2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.10.2008 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 27 ms