Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel promocyjny

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizowane są spotkania z kontrahentami oraz przedstawicielami handlowymi dostawców, w toku których dochodzi do zużycia na cele reprezentacji i reklamy towarów w postaci: kawy, herbaty, soków, cukru itp. Czy czynności takie stanowią dostawę towarów, czy ich zaistnienie rodzi obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dn. 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r. informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 29.10.2004 r. (znak: PO III443/107/04) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Ze st ...

Czy należy naliczyć podatek od towarów i usług od przekazania gazetek reklamowych klientom?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 01.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.03.2005 r.), uzupełnionego w dniu 17.03.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy przekazanie gadżetów reklamowych z logo firmy takich jak: kurtki, czapki, bluzy, ubrania robocze, portfele, kalendarze, zewnętrzne nośniki pamięci komputerowej, kosmetyczki, parasole, ręczniki, torby, podkładki na biurko kontrehentom Spółki, ich klientom, wykonawcom robót budowlanych i architektom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy przekazanie przez Spółkę:- klientom Spółki gazetek reklamowych zawierających ofertę handlową Spółki,- klientom Spółki ulotek zawierających reklamę Spółki i informację o jej produktach,- klientom Spółki plandek samochodowych, kalendarzy i innych materiałów reklamowych oznaczonych logo Spółki,- nagród dla swoich klientów, przekazywanych w ramach programu lojalnościowego za nabycie produktów oferowanych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy przekazanie banerów, flag, stojaków i modeli suchej zaprawy z logo Spółki kontrahentom podlega opodatkowaniu?Czy przeznaczenie kwiatów i arytkułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy przekazywanie przez Spółkę prezentów nieoznaczonych logo Spółki tj.: alkohol, słodycze, karnety uprawniające do wstępu na basen lub klubu fitness, kwiaty, perfumy, torby przedstawicielom odbiorców, gościom, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy przekazanie artykułów spożywczych z przeznaczeniem do spożycia przez uczestników szkoleń organizowanych przez Spółkę dla jej kontrahentów, wykonawców projektów budowlanych, a także pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Knauf Sp. z o. o., NIP: 521-100-34-23 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: Czy przekazanie gadżetów reklamowych z logo firmy takich jak: kurtki, czapki, ...

W jaki sposób rozliczać podatek VAT (podatek naliczony/należny) od przekazywanych materiałów reklamowych odbiorcom hurtowym/ odbiorcom indywidualnym? Przy czym należy zaznaczyć, iż przedmiotem zapytania jest przekazywanie materiałów reklamowych nie spełniających przesłanek wynikających z art. 7 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minist ...

1.Oddział założony przez Spółkę, usytuowany na terytorium Irlandii będzie stanowił zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 updop oraz art. 5 ust.1 Konwencji. 2. Ponieważ działalność finansowa będzie prowadzona przez Oddział w lrlandii, odsetki z tytułu różnego rodzaju instrumentów dłużnych płacone do Oddziału, jak również zyski/straty uzyskane ze zbycia aktywów finansowych będą stanowiły dla celów podatkowych zyski/straty Oddziału (art. 7 ust. 2 Konwencji). Tym samym dochód uzyskany przez Oddział z tytułu wyżej wskazanej działalności będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 updop w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 lit. a Konwencji. 3. Ponieważ środki uzyskane od udziałowca Spółki będą alokowane na „kapitał” Oddziału (który, zgodnie z przyjętymi przez OECD zasadami, będzie miał charakter zbliżony do kapitału zakładowego w spółce), nie będą występować jakiekolwiek odsetki z tytułu przekazanych aktywów, które miałyby być płacone przez Oddział do Centrali i które byłyby opodatkowane w Polsce. 4. Z uwagi na fakt, iż działalność finansowa będzie prowadzona przez Oddział w walutach obcych, w Oddziale mogą wystąpić ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Te różnice kursowe będą stanowić przychód lub koszt Oddziału. Powyższe twierdzenie odnosi się także do zysków kapitałowych (jeżeli takowe będą miały miejsce) osiągniętych przez Oddział z tytułu sprzedaży aktywów. 5. Biorąc pod uwagę, iż księgi Oddziału będą prowadzone w walucie obcej, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) mogą również wystąpić przy wycenie majątku Oddziału w złotych polskich dla celów rachunkowych w Polsce. Z uwagi na to, iż taka wycena będzie dotyczyć działalności gospodarczej Oddziału, jakiekolwiek dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku takiej wyceny nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce. 6. Przy określaniu wielkości dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, należy brać pod uwagę funkcje pełnione w ramach działalności Centrali i Oddziału. Mając na uwadze charakter tych funkcji, uzasadnione ekonomicznie będzie alokowanie określonej części przychodu Oddziału z tytułu prowadzonej działalności finansowej do przychodów Centrali. W celu określenia poziomu wynagrodzenia należnego Centrali za funkcje pełnione na rzecz Oddziału w Irlandii, Spółka przygotuje studium porównawcze- jest prawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Nieodpłatne przekazanie upominków z logo oraz bez logo w ramach promocji Gminy, wobec których Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (§ 13 ust. 1 pkt 11)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Uznanie czynności związanych z wykonywaniem zadań nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) polegających na przekazywaniu upominków związanych z promocją miasta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy Spółka prawidłowo zalicza wartość wydatków poniesionych w związku z zakupem lub wytworzeniem towarów o niskiej jednostkowej wartości będących standardowymi produktami Spółki wydawanych w opakowaniach zawierających dane o charakterze reklamowym – w ramach prowadzonych akcji marketingowych, promocyjnych oraz reklamowych do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku udzielania zgody na odpłatne i nieodpłatne wykorzystywanie symboli, nazwy K. lub znaków towarowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 89 ms