Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kanalizacja

dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy pobieraniu opłaty przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, w związku z wnioskiem Gminy z dnia 3.12.2004 r. (data wpływu 8.12.2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20.12.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stawki podat ...

Czy przy budowie sieci kanalizacyjnej, rozbudowie oczyszczalni ścieków można stosować stawkę VAT 7%, jeżeli jest ona związana zarówno z budownictwem mieszkaniowym jak i dzaiłalnością gospodarczą ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu 15.11.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz rozbudowy i remontu istniejącej oczyszczalni ...

Urząd Gminy w XXX zwrócił się z zapytaniem czy ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanych następujących inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu Sapard: 1.modernizacja stacji uzdatniania wody w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2.modernizacja kanalizacji sanitarnej etap V w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 3.budowa drogi gminnej XXX-ZZZ w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 4.budowa drogi gminnej w AAA w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 5.budowa drogi gminnej AAA-YYY w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 6.budowa parkingu turystycznego w BBB w związku z podpisaną w dniu 28 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Ponadto Strona stwierdza, iż obiekty zmodernizowanej stacji uzdatniania wody oraz wybudowanej kanalizacji sanitarnej użytkowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej utworzony Uchwałą Rady Gminy. Obecnie jednak pomimo zapisów w ww umowach o uwzględnieniu podatku VAT w kosztach kwalifikowanych, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż jedynie w określonych przypadkach podatek ten stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uznaje za prawidłowe stanowisko Strony zawarte we wniosku nr GPKR.7022/2/05 z dnia 08.01.2005 r. dotyczące braku prawa do „możliwości odzyskania podatku VAT” w ramach podatku od towarów i usług z tytułu realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu Sapard: 1.modernizacja stacji uzdatniania wody ...


Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi budowy sieci kanalizacyjnej (wraz z przyłączami) związanej z budynkami mieszkalnymi ?

Urząd Gminy pismem z dnia 25.01.2005r. wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie interpretacji w zakresie "zastosowania stawki podatku VAT dla usług związanych z budową sieci rozprowadzającej kanalizacyjnej - kolektora głównego wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, do budynków mieszkalnych". Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Gmina realizowała w okresie od września do gru ...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki E. znak: z dnia 13.12.2004r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 30.12.2004r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lu ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie 7% stawki VAT na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową i odtworzeniem nawierzchni na drodze miejskiej, po obu stronach której znajdują się budynki mieszkalne.

W przedmiotowym wniosku Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie 7% stawki VAT na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową i odtworzeniem nawierzchni na drodze miejskiej, po obu stronach której znajdują się budynki mieszkalne.Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z ...

Czy dokonaną wpłatę w 2000 r. na budowę kanalizacji w (...), można odliczyć od dochodu jako darowiznę?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących ulgi podatkowej jako daro ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej zakwalifikowane do PKWiU 45.21.41-00.00?

Oceniając stanowisko podatnika przedstawione we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że jest ono prawidłowe przy zachowaniu wszystkich warunków przedstawionego stanu faktycznego. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega miedzy innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpł ...

Czy wydatki poniesione na kanalizację i wodociąg (wpłata dokonana do Urzędu Gminy) można uznać jako darowiznę i odliczyć od dochodu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.10.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy (...) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indyw ...

Generowanie strony w 12 ms