Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hurt

Czy rozszerzenie działalności Apteki o dodatkowe świadczenie wyżej wymienionych usług nie spowoduje zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym liniowym

W odpowiedzi na pismo Pani z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 926 z późn. zm.)) wyjaśnia co następuje. Stan faktyczny sprawy: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakres ...

dotyczy obowiązku zainstalowania kas rejestrujących w przypadku prowadzenia hurtowej sprzedaży biżuterii srebrnej

Pismem z dnia 24 lipca 2006r. Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zajmuje się hurtową sprzedażą biżuterii srebrnej od roku 2004. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz podatników ...


W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, iż w stosunku do nabycia od podwykonawców (będących podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy od wartości dodanej na terytorium Unii Europejskiej) towarów wytwarzanych na zlecenie Spółki, które to towary są dalej odsprzedawane przez Spółkę jako produkty lecznicze, bez konieczności poddawania tych towarów dalszym procesom produkcyjnym, powinna stosować 7 % stawkę podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15 września 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 20 września 2006 roku) w sprawie udzielenia pisemnej inte ...

zwolnienia z podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami kontrahentów: aptek i hurtowni farmaceutycznych, na nabycie produktów spożywczych i konsumpcję w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będącego producentem leków i kosmetyków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

premie pieniężne udzielane aptekom za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy sprzedaż całego stanu magazynowego, o wartości netto około 750.000,00 zł, synowi z marżą 5%, przy średnio stosowanej marży 30% przy sprzedaży jednostkowej (prowadzona jest sprzedaż detaliczna), nie spowoduje zastosowania art. 25 ust.2 i ust. 5 oraz art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy sprzedaż związana będzie z likwidacją działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w i ...

Wystąpienie zobowiązania podatkowego z tytułu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 33 ms