Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roboty ziemne

Czy wydatki dotyczące usunięcia awarii z tytułu uszkodzenia rury spowodowanej przez podmiot prowadzący dzialalność gospodarczą w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych oraz robót ziemnych stanowia koszt uzyskania przychodów tego podmiotu.

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 20.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 21.10.2004r., zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 , poz. 926 ze zm.) w sprawie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów faktury za usługą pogotowia technicznego oraz wodą, która wyciekła podczas awarii powstałej w wyniku rozbiórki obiektu bud ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi polegające na wykonaniu rowów przydrożnych koparką?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2003 r., uzupełnione w dniu 11.08.2003 r., w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyj ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla robót budowlanych ziemnych polegających na korytowaniu i zagęszczaniu przy pomocy koparki (PKWiU 45.11.24) związanych z remontem dróg kołowych i ulic?

Urząd Skarbowy w Wieliczce zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2003 r., informuje: Według załączników do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. usługi związane z remont ...

Czy prace ziemne należy zaliczyć do robót budowlanych a przychód osiągnięty ze świadczenia tych usług należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5%?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i prac ziemnych i korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy remoncie dróg gruntowych polożonych na obszarze gminy?

ZUPiH Kółko Rolnicze wykonuje usługi polegające na remoncie dróg gruntowych położonych na obszarze gminy, tj. profilowaniu i wałowaniu dróg i ulic gruntowych oraz utwardzaniu ich kruszywem betonowym. Ww. usługi zakwalifikowane zostały pod numerem PKWiU 45.23.12-00.00.Zdaniem strony drogi gminne nie są bezpośrednio związane z budownictwem mieszkaniowym, a co za tym idzie do związanych z nimi prac r ...

W złożonym w dniu XXX wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowego stosowania stawek podatku VAT od niżej wymienionych usług, do których to podatnik podał symbole PKWiU: 1. Roboty związane z budową i remontami dróg gruntowych i o nawierzchni tłuczniowej oraz naprawa oznakowania pionowego. PKWiU 45.23.12-00.00 „ Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie przy budowie autostrad, ( z wyjątkiem autostrad nadziemnych ) dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 2. Profilowanie boiska sportowego. PKWiU 45.11.24-00.00 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 3. Ścinanie poboczy dróg w celu wyrównania ich z poziomem jezdni wykonane na odrębne zlecenie. PKWiU 45.11.24-00.00 „ Roboty ziemne pozostałe ( przemieszczanie ziemi )” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 4. Koszenie trawy i wycinanie drzew w pasach drogowych. PKWiU 01.41.12-00.00 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 3%.5. Odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem i solą. PKWiU 90.00.30-00.00 „ Oczyszcza- nie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 7%. 6. Kopanie, czyszczenie i odmulanie rowów przydrożnych. PKWiU 45.11.21-00 „Roboty związane z kopaniem rowów” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 7. Remont i naprawa przepustów drogowych. PKWiU 45.21.21-00.10 „ Roboty ogólno budowlane związane z budowa mostów” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 8. Obsługa i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych. PKWiU 50.20 „ Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych , pomoc drogowa” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 9. Obsługa i naprawa ciągników. PKWiU 29.31.90-00.00 „ Usługi napraw i konserwacji ciągników rolniczych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%.10. Obsługa i naprawa maszyn ( równiarka, koparka, ścinarka do poboczy ) PKWiU 9.52.92- 00 „ Usługi napraw i konserwacji maszyn górniczych, maszyn do urabiania skał i do prac budowlanych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 11. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych. PKWiU 51.53.2 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego farbami, szkłem budowlanym, wyposażeniem sanitarnym oraz pozostałymi materiałami budowlanymi” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 12. Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych. PKWiU 52.46.1 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego drobnymi wyrobami metalowymi, farbami i szkłem” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 13. Sprzedaż hurtowa opału. PKWiU 51.51.1 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego pali- wami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz wyrobami pokrewnymi” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 14. Sprzedaż detaliczna opału. PKWiU 52.48.35-00 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego paliwami, gazem w butlach, węglem i drewnem dla potrzeb gospodarstwa domowego” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 15. Sprzedaż hurtowa nawozów. PKWiU 51.55.11-00.00 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego nawozami sztucznymi oraz wyrobami agrochemicznymi” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 16. Sprzedaż detaliczna nawozów. PKWiU 52.48.32-00.30 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego nawozami oraz środkami ochrony roślin Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia XXX złożonym przez Pana XXX w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko podatnik ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na roboty hydrogeologiczne, w tym poszukiwanie wody wierceniami i wykonywanie odwiertów studziennych w ramach posiadanych projektów prac geologicznych, wykonywane dla potrzeb istniejących lub planowanych ujęć wody podziemnej, a w dalszej kolejności dla potrzeb instalacji i sieci rozprowadzających wodę z tych ujęć do poszczególnych odbiorców?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 16 lutego 2006r. (doręczonego dnia 16 lutego 2006r. ), uzupełnionego pismem z dnia 11 i 24 kwietnia 2006r. (doręczonym odpowiednio dnia 13 i 28 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr ...

Jaką stawką są opodatkowane usługi wynajmu ciężkiego sprzętu budowlanego: koparko-ładowarki do wykonania robót ziemnych

Występując z wnioskiem z dnia 18.01.2006 r. nr L. dz. 018/01/LS/2006 o udzielenie interpretacji Podatnik podał, iż wykonał usługi koparko-ładowarką na budowie osiedla domów jednorodzinnych. Kontrahent zlecając mu wykonanie prac koparką na budowie osiedla domów jednorodzinnych (zlecenie z dnia 01.12.2005 r.) zażądał skorygowania zastosowanej na fakturze obciążeniowej 22 % stawki podatku VAT na 7%, ...

Czy możliwe jest zastosowanie stawki 5,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych przy pracach ziemnych wykonywanych usług koparko-ładowarką?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 , §3, §4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60, z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie p o s t a n a w i a zgodzić się z Pana stanowiskiem , zgodnie z którym możliwe jest zastosowanie stawki 5,5 % podatku od przychodów ewidencjonowanych przy pracach ziemnych wykonywanych koparko-ładowar ...

Czy prawidłowo zastosowano obniżoną 7% stawkę podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 26 ms