Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: karta płatnicza

Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą świadcząc m. in. usługi w zakresie transportu i ponoszą za granicą koszty, opłacając ww. wydatki za pomocą karty płatniczej debetowej. Czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sposób określony w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowe jest księgowanie kosztów w podatkowej księdze kwoty wynikającej z wyciągu bankowego, jaką z tytułu transakcji zostało obciążone konto złotówkowe podatnika ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że część kosztów związanych ze świadczeniem, m. in., usług transportowych za granicą regulowana jest za pomocą karty płatniczej debetowej. Płatności dokonywane kartą płatniczą debetową obciążają złotówkowy rachunek bankowy podatników. Działalność gospodarcza rozliczana jest na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu zasady wynikającej z art. 22 ust. 4 ustaw ...

Czy stratę w środkach obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu - 26.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż przedstaw ...

1) Czy sp. z o.o. może odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodów stanowiących majątek firmy oraz innych zakupów w sytuacji gdy zapłata następuje przy użyciu imiennych kart płatniczych? 2) Czy koszty zakupów dokonywanych przy użyciu kart płatniczych stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dotyczy: Informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zakupów dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 24.09.2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 24.09.2004 r., bez znaku), uzupełnione pismem z dn. 11.10.2004 r., data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2004 r. w sprawie informacji w zakresie ...

Czy świadczenie usług polegających na zorganizowaniu odpłatnych promocji związanych z wydaniem i obsługą kart płatniczych sklasyfikowanych przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego jako “Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (PKWiU 65.12.10-00.90), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, znak: DFK/GK/1/2005 z dnia 07 marca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy płacąc rachunki zagraniczne za paliwo kartą płatniczą wystąpią różnice kursowe ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Podatniko ...

Jakie są zasady skorzystania ze zwolnienia dla przychodów ze sprzedaży premiowej zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje różne produkty w ogólnodostępnych placówkach handlowych. Nabywcy tych produktów stają się uczestnikami Programu sprzedaży premiowej (dalej: Program). W ramach tego Programu nabywcy z tytułu każdego udokumentowanego nabycia otrzymują określoną liczbę punktów. Uzyskane punkty są podstawą do przekazania, w kwartalnych okresach ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach dążenia do uatrakcyjnienia swojej oferty podejmuje współpracę z partnerem, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność w punktach umożliwiających akceptację płatności dokonywanych kartami płatniczymi (dalej: Partner). Współpraca polega na realizacji wspólnego przedsięwzięcia - programu partnerskiego, który dla Strony ma na celu promocję i popularyzację jej produktów (przede wszystkim płatności za pomocą wydawanych przez Nią kart płatniczych), zaś dla Partnera - zwiększenie sprzedaży jego towarów bądź usług. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Partner zobowiązuje się udzielać klientom dokonującym płatności przy wykorzystywaniu kart płatniczych wydanych przez Stronę rabatu polegającego na obniżeniu o określony procent standardowej ceny towaru lub usługi. W celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia i poinformowania o nim klientów Strona na swój koszt przygotowuje materiały reklamowe dotyczące programu partnerskiego ( m.in. ulotki reklamowe, publikacje w internecie), w których obok własnych wykorzystuje zgodnie z umową nazwę i/lub znak towarowy Partnera, a także inne informacje marketingowe i teleadresowe dotyczące obu podmiotów. Podobnie Partner zobowiązany jest do informowania na własny koszt klientów swoich placówek o przysługującym im rabacie w przypadku dokonania płatności kartą wydaną przez Stronę, może też w przygotowanych przez siebie materiałach marketingowych wykorzystywać oznaczenia Strony i/lub informacje o niej. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że realizacja wyżej opisanego wspólnego przedsięwzięcia w postaci programu partnerskiego nie powoduje w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zdaniem Strony pomiędzy Partnerem a Nią w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie dochodzi do jakiegokolwiek świadczenia, zaś wszystkie podejmowane działania nakierowane są wyłącznie na osiągnięcie dwóch różnych dla obu podmiotów celów, których pełna i efektywna gospodarczo realizacja może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia skoordynowanych i wspólnych działań.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan fakty ...

Czy świadczenie pieniężne przekazane osobie fizycznej w związku z promocją karty kredytowej podlega opodatkowaniu PIT?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza zorganizować akcję promocyjną skierowaną do swoich klientów, którzy podpiszą z Bankiem umowę o wydanie karty kredytowej, a następnie dokonają transakcji, przy jej użyciu. W ramach promocji, po dokonaniu przez klienta pierwszej transakcji, Bank zobowiązuje się przelać na rachunek klienta określoną kwotę pieniężną. Bank stoi na ...

Strona wnosi o wyjaśnienie "czy lub w jakiej wysokości winien być naliczany podatek VAT za świadczone przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi personalizacji kart płatniczych"?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 21.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 26.07.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.09.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w t ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT przy świadczeniu usług budowlano - montażowych, zaliczkowanych lub płatnych w całości za pomocą karty płatniczej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wymianie stolarki okiennej. W ramach tej działalności w punktach obsługi klienta zostały zainstalowane urządzenia realizujące płatności za pomocą kart płatniczych. Przy użyciu kart płatniczych realizowane są nie tylko płatności za usługi budowlano - montażowe, udokumentowane każdorazowo ...

Generowanie strony w 22 ms