Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu, oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu, usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: - zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi w zakresie go ...


Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu pobranej przedpłaty w zakresie świadczenia usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych.

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 05.01.2005r (data wpływu 2005.01.06) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

Jaka powinna być stawka VAT przy opodatkowaniu dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu do tutejszego organu 15.07.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanej z Urzędu Gminy „T” na „utrzymanie oczyszczalni ścieków nie mając ...

Czy świadczone przez Urząd Gminy usługi w zakresie rozprowadzania wody i gospodarki ściekami na potrzeby własne i jednostek budżetowych - szkół podlegają zwolnieniu z VAT, czy powinny być opodatkowane stawką podatku VAT 7%?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Urzędowi Gminy X, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku Fn 3022/1/2005 z dnia 16 ...

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych. W związku z powyższym podatnik zwraca się z prośbą o określenie wysokości stawki podatku VAT na wykonanie wyżej wymienionych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 7 %. Pod pozycją 135 przywołanego załącznika została wymieniona cała grupa usług o symbolu PKWiU ex 01.4 do której ma zastosowanie stawka 7% podatku VAT. Są to usługi związane z rolnictwem oraz chowem i ...

Spółka pyta o prawidłową stawkę podatku od towarów i usług na usługę wywozu odpadów komunalnych i dzierżawę pojemnika na ww. odpady.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2005 r., który wpłynął w dniu 10.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej usług wywozu odpadów komunalnych i ...

W jaki sposób należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu tzw. usług ciągłych?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody i ścieków oraz świadczy usługi w tym zakresie mieszkańcom miasta. Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2004 r. dotyczących art. 12 ust. 3d - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - za datę powstania przychodu z tytułu dostaw m.in. rozprowadzania wody i gospodarki ...

1.Czy Gmina może być podatnikiem podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych polegających na sprzedaży usług - odbiór zrzucanych ścieków i ich utylizacja, które to, zgodnie z ustawą VAT, opodatkowane są 7% stawką podatku? 2. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany w fakturach związanych z realizacją inwestycji komunalnej, w tym także prawo do zwrotu podatku VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy z dnia 07.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 9 czerwca 2005 r ...

W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?

Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 11.01.2005 r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie, na podstawie art.14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. ...

Generowanie strony w 5 ms