Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług

dotycz zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przychodu z tytułu umowy zlecenia

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, w związku z zapytaniem pana z dnia 26.11.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.11.2004 r. dotyczącym zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przychodu z tytułu umowy zlecenia, uprzejmie informuje: Z przedstawionego w p ...

Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzę podatkową książkę przychodów i rozchodów. Uzyskuję przychody opodatkowane stawką 22% oraz przychody z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (PKWiU 67.20) tj. zwolnione z VAT. W roku 2004 moje obroty wyniosły :za okres 01.01.2004r. do 30.04.2004r.:z tyt. Sprzedaży usług 22% netto 2561,20 zł.z tyt. Pośr.ubezp. zw. 407,00 zł.za okres 01.05.2004r. do 31.12.2004r. około :z tyt. Sprzedaży usług 22% netto 5487,00 zł.z tyt. Pośr.ubezp. zw. 893,34 zł.W związku z powyższym na podst. Art. 113 ust.1 i 2 z uwzględnieniem art.168 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wartość mojej sprzedaży opodatkowanej wyniesie (bez uwzględnienia sprzedaży usług pośrednictwa bezp. po 01.05.2005r.) ok. 2561,20 + 30x407,00 + 5487,00 = 20258,20 tj. mniej niż 10000EURO. W okresie od 01.05.2004r. VAT naliczony od zakupów „pozostałych” odliczałem albo w całości zgodnie z art.86, albo w części proporcją z art.90, środków trwałych w tym okresie nie kupowałem. Jednocześnie działalność rozpocząłem w 1995r. i nie złożyłem oświadczenia o wyborze zwolnienia, będąc cały czas czynnym podatnikiem VAT. W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się z zapytaniem, czy od 01.01.2005r. mogę wybrać zwolnienie z art.113 ust.1 na podstawie ust.11, składając aktualizację VAT-R, czy nie mam obowiązku naliczyć należnego bądź korygowania odliczonego VAT od zakupu środków trwałych oraz pozostałych zakupów dokonanych przed 1.05.2004r., a także w jaki sposób skorygować VAT od zakupów „pozostałych” rozliczanych proporcją po 01.05.2004r.

Na podtsawie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rou Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) w brzmieniu obowiazującym na dzień 31.12.2004r. zmieniam interpretację z dnia 31 grudnia 2004 roku Nr DP.III/443/116/04 wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku na zapytnie podatnika w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 113 ust. ...


Czy Przedszkole może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy, w sytuacji, gdy jest podatnikiem VAT czynnym od października 2000r. a osiągane obroty nie przekraczają rocznie kwoty będącej równowartością 10 tysięcy euro?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Czy możliwe jest opodatkowanie jego dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa t. j. /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ...

Czy od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonania makijaży i fryzur można odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 28.12.2006 r. (data wpływu 02.01.2007 r.) jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 02.01.2007 r., uzupełnionym 30.01.2007 r. zwróciła się Pani z prośbą o interpretację co do za ...

Czy w opisanym wyżej przyszłym stanie faktycznym wydatki związane z przygotowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego są kosztami uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms