Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ekwiwalent

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2003 r. uzupełnione w dniu 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z d ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W związku z pismem z dnia 11.03.2003 Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie (dotyczy opodatkowania otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego w 2002 roku z Biura Ochrony Rządu w zamian za rezygnację ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Czy wobec należności, które otrzymują funkcjonariusze na podstawie art. 118 ustawy o Straży Granicznej należy stosować podatek w formie ryczałtu w wysokości 20%, a jeżeli tak, to czy rozwiązanie to stosować wyłącznie do osób zwolnionych ze służby stałej, a wobec funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej (którzy pobierają te same należności, z tym że odprawa równa się wysokości jednomiesięcznego uposażenia) stosować podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%? Ponadto na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej funkcjonariuszowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 45 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4 wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenia pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu z dodatkami o charakterze stałym pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W związku z tym, że funkcjonariusze ci stają się emerytami lub rencistami, którym jedynie na czas wypłaty w/w świadczenia zawieszono wypłatę emerytury lub renty, czy w tym przypadku należność ta powinna być opodatkowana zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 - podatkiem ryczałtowym 10% czy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a - podatkiem ryczałtowym 20%?

1/ Płatnicy są obowiązani do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wypłacanych przychodów ze stosunku służbowego jak: uposażenia funkcjonariuszy wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym oraz świadczenia ...

Przedmiot podatku

Odpowiadając na pytanie prawne z dnia 12 lutego 2004 r. nr PO-0700/5/1/R/04 dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn prawa do ekwiwalentu za tzw. mienie zabużańskie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabyc ...

Czy od wypłaconego byłemu pracownikowi ekwiwalentu za urlop ustalonego na podstawie ugody sądowej pracodawca jest zobowiązany potrącić składki ZUS i podatek, czy też ma przekazać całą kwotę zgodnie z ugodą, a pracownik sam się rozliczy ze składek ZUS i podatku?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, informuje: Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity ...

Czy w przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bądź wszelkich wyrównań itp. byłemu pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy ? Przykładowo - stosunek pracy został rozwiązany w 2003r., a wypłata dokonywana jest w nastepnym miesiącu lub roku, tj. po ustaniu stosunku pracy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wyjaśnia: Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Czy od wypłaconego byłemu pracownikowi ekwiwalentu za urlop pracodawca obowiązany jest potrącić podatek?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu: 23.02.2004 r.), po analizie przedstawionego w przywołanym piśmie stanu faktycznego stwierd ...

Jak należy opodatkować należności przysługujące żołnierzowi w związku ze zwolnieniem ze służby tj. odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r., uzupełnione na wezwanie tutejszego organu podatkowego w dniu 12.03.2004 r., w sprawie sposobu opodatkowania należności wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku ze zwolnieniem ze służby stałej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) i ...

Generowanie strony w 7 ms