Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta uzupełniająca

dotyczy opodatkowania renty uzupełniającej otrzymywanej z Francji

W odpowiedzi na pani pismo z dnia 8.11.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania renty uzupełniającej otrzymywanej z Francji, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Czy należy sporządzić informację dla podatnika w związku z wypłatą w 2004 r. odszkodowania, odsetek i renty wyrównawczej ?

Z wniosku z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu - 10.03.2005 r.) uzupełnionego dnia 23.03.2005 r. wynika, iż Jednostka zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 3 listopada 2003 r. wypłaciła należności na kwotę ogółem 71.652,55 z tego: 56.634,00 zł - odszkodowanie, 7.908,55 zł - odsetki naliczone na dzień zapłaty, 7.110,00 zł - renta (za miesiące X-XII 2003 r. - 1.422 zł, I-XII 2004 r. - 5.688 z ...

Czy renta wyrównawcza i renta uzupełniająca podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 04 stycznia 2005 r./ po rozpatrzeniu wniosku dnia 12.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty uzupełniającej wypłacane ...

Czy renta uzupełniająca oraz odsetki ustawowe należne od spóźnionej wypłaty renty podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty uzupełniającej oraz odsetek ust ...

Czy kwota otrzymana od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarantowanego z tytułu renty uzupełniającej jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że Panu C. w 2005 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyznał z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego w związku z wypadkiem z dnia 18.11.2003 r., rentę uzupełniającą. Podatnik uważa, iż otrzymana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 3c i 4 ustawy z dnia 26.07.1991 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym renta uzupełniająca przyznana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego osobie poszkodowanej w wypadku?

W dniu 12. 05. 2006r. złożono wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wniosek dotyczy ustalenia czy podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta u ...

Czy podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych następujące świadczenia:1. odszkodowanie i renta dla małoletniej powódki, jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym;2. naliczone odsetki prawomocnym wyrokiem sądowym od w/w świadczeń.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym stan ...

Wnioskodawca stawia pytania, czy podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych następujące świadczenia:1. odszkodowanie i renta dla małoletniej powódki, jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym;2. naliczone odsetki prawomocnym wyrokiem sądowym od w/w świadczeń?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym s ...

Czy kwoty zasądzone na rzecz wnioskodawczyni w pkt 1-5 wyroku Sądu Okręgowego z dnia 6 marca 2007r., podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki za zwłokę od kwot zasądzonych w pkt 1-5 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku, gdy jakakolwiek kwota wskazana wyżej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy powinna zostać zapłacona zaliczka na podatek oraz w jakiej deklaracji lub zeznaniu podatkowym wykazać przychód z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 40 ms