Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dzieło autorskie

dotyczy opodatkowania sprzedaży praw autorskich

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 18.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 23.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 6.12.2004 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży praw autorskich, wyjaśnia: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03 ...

Stan faktyczny Podatnik jest reżyserem wykonującym na zlecenie podmiotów gospodarczych dzieło w postaci współtworzenia zarówno filmów reklamowych jak i pozostałych usług mieszczących się w katalogu działań na rzecz kultury, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844). Pytanie Czy do określenia dochodu z tytułu sprzedaży wykonanego przez siebie dzieła można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 z dnia 28.02.2005 r. (wpływ do organu podatkowego w dn ...

Jaki jest sposób opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych ze sprzedaży książki ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie opodatkowania dochodu z ...

Czy w sytuacji gdy wykonuję wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT nie muszę być podatnikiem tego podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust 1-3, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 18.10.2005 r., w sprawie udz ...

Czy powinien Pan dokonywać rozliczenia podatkowego dotyczącego wydanej książki ? Czy powinien Pan płacić podatek, a jeśli nawet nie, to jak trzeba z tego się rozliczyć w ramach PIT-u, jeśli tak to w jaki sposób i na jakim druku PIT ? Co więcej, czy w przyszłości jako prywatny wydawca swych naukowych publikacji w małej ilości powinien Pan rozliczać się na podobnych zasadach, czy nie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31-01-2006 r. stwierdza, że dochód uzyskany ze sprzedaży książek, stanowi dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu podatkiem docho ...

Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...


czy postanowienie Naczelnika US w Pruszkowie prawidłowo interpretuje przepisy i czy Spółka ma obowiązek korygować informacje PIT-8B za lata ubiegłe, a jeśli tak to komu zostanie zwrócona nadpłata z wynikająca z tej korekty.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę o dzieło. Część wynagrodzenia z tytułu tej umowy zostało określone w wysokości zależnej od wysokości kosztów podróży i pobytu poniesionych przez wykonującego dzieło w związku z wykonaniem dzieła. Spółka wskazuje także iż z zawartej umowy o dzieło nie wynika iż Spółka zwraca ...

Czy do wykonania przez Podatnika projektu technicznego budowlanego i wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach umowy o dzieło można naliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy od wykonania przez Podatnika projektu technicznego budowlanego i wykonawczego przebudowy i zabezpieczen ...

„artysta” dla potrzeb zastosowania stawki VAT 7 % w imporcie (art. 120 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Czy termin „artysta”, który występuje w ust. 1 pkt 1a artykułu 120 ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć tak, jak funkcjonuje on w języku potocznym, czy też autor obrazu, aby być artystą w rozumieniu ustawy winien spełniać inne warunki np. legitymować się jakąś dokumentacją poświadczającą bycie artystą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 21 ms