Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dziennikarz

dotyczy opodatkowania sprzedaży praw autorskich

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 18.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 23.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 6.12.2004 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży praw autorskich, wyjaśnia: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03 ...

Dotyczy czynności wykonywanych w ramach umowy o dzieło - jako dziennikarz i prezenter.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.15 ust. 1 i 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy koszty towarów (pojedyncze egzemplarze kosmetyków, próbki i testery kosmetyków), przekazywanych redakcjom czasopism (w celu wykonania zdjęć lub w celu zapoznania się z towarem) oraz dziennikarzom w charakterze upominków, a także koszty zaproszeń na konferencje prasowe i koszty opakowań przekazywanych towarów są kosztami uzyskania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Czy świadczenie usług dziennikarskich (przygotowywanie materiałów prasowych) przez dziennikarza, który jest zatrudniony przez Telewizję Polską na podstawie umowy zlecenia, jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 19 września 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 01.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści złożonego w tutej ...

Stosowanie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w kontekście istnienia pułapu kwotowego umożliwiającego to zwolnienie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu ...

Czy podatnik prawidłowo stosuje zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług dziennikarskich.

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05.12.2005 r. wpłynął Pana ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług twórcy i artyści, którzy nie mają żadnych zawartych umów na realizację świadczeń, a otrzymują wyłącznie zryczałtowane wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 02.11.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 18.10.2005 r., nr 1433/NG/GV/443-205/2005/MP uznającego za nieprawidłow ...

Czy działalność sklasyfikowana jako PKWiU 92. 40. 10-00. 00 jako usługi świadczone przez agencje informacyjne, podlega przedmiotowo zwolnieniu z podatku VAT ? Jeżeli tak, to czy Podatnik jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 ptk 2 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie: - art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.12.05 r. (data wpływu do US 04.01.06 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy wykonywanie usług reportersko - dziennikarskich na rzecz spółki produkującej lub emitującej programy telewizyjne, sklasyfikowanych według PKWiU 92.40.10-00.00. - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

Stan faktyczny: Podatnik, w ramach prowadzonej działalności, świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in.: opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzenie na wizji audycji telewizyjny ...

Generowanie strony w 3 ms