Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozbudowa budynku

1. Czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1.05.2004 r. osoba wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek mieszkalny będący jej osobistą własnością na podstawie jednej umowy najmu zawartej na okres 10 lat jest podatnikiem podatku VAT z tego tytułu? 2. Czy rozbudowa budynku przez najemcę może wpłynąć na sposób rozliczania podatku przez podatnika podatku od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu 27.08.2004 r., bez znaku), uzupełnione w dniu 9.09.2004 r. dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, zawierające następujące zapytania: czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od tow ...

1. Czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1.05.2004 r. osoba wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek mieszkalny będący jej osobistą własnością na podstawie jednej umowy najmu zawartej na okres 10 lat jest podatnikiem podatku VAT z tego tytułu? 2. Czy rozbudowa budynku przez najemcę może wpłynąć na sposób rozliczania podatku przez podatnika podatku od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu 27.08.2004 r., bez znaku), uzupełnione w dniu 9.09.2004 r. dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, zawierające następujące zapytania: czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od tow ...

Czy wydatki na zakup materiałów budowlanych zużytych do remontu i modernizacji oraz rozbudowy budynku mieszkalnego można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2004 roku w ramach ulgi na remont i modernizację ?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 4 marca 2005r. uzupełnionym 9 marca oraz 1 i 19 kwietnia br. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej s ...

W jakiej dacie po dokonaniu rozbudowy siedziby spółki o budynek biurowo – usługowy wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury termicznej powstaje obowiązek podatkowy zapłaty podatku od nieruchomości w części dotyczącej wniesionego budynku?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji na zadane pytanie - „w jakiej dacie po dokonaniu rozbudowy siedziby spółki o budynek biurowo - usługowy wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej powstaje obowiązek podatkowy zapłaty podatku od nieruchomości w części dotyczącej wzniesionego budynku" - uprzejmie wyjaśniam. Przypis art. 6 ust. 2 ustawy z 12 ...

Kiedy i czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozbudowania istniejącego pawilonu handlowego?

Szanowni Państwo, Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 17 września 2004 roku (data wpływu 20 września 2004 roku) zawierające zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących powstania obowiązku podatkowego od rozbudowanej części pawilonu handlowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutej ...

jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie prac budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu29-03-2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowaniaprawa podatkowego rozstrzygając kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac budowlanych polegających na rozbudowie i ...

Czy obiekt powstały po przeprowadzeniu rozbudowy istniejącego budynku przemysłowego należy traktować jako ulepszony budynek przemysłowy i amortyzować według dotychczas stosowanej stawki 6,5 % (rozbudowany obiekt został przyjęty do użytkowania jako używany) czy też z powstałego w wyniku rozbudowy obiektu należy wyodrebnić budynek biurowy i amortyzować go jako nowy środek trwały ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 23 września 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych info ...

Czy partycypacja w kosztach budowy ulic realizowanej przez Miasto, w związku z rozbudową firmy może być w jakiejkolwiek formie kosztem uzyskania przychodów dla firmy?

Pismem z dnia 6 stycznia 2005 roku zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skar-bowego w Łomży z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając jednocześnie następujący stan faktyczny: „Prowadzę działalność gospodarczą w budynku przy ul. X. Budynek ten w 2005 r. zostanie rozbudowany aż do ul. Y.. Warunkiem uz ...

czy można uznać rozbudowę domu na cele wynajmu za inwestycje, a przedmiotowy budynek za środek trwały firmy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 lutego 2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 16 lutego 2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 02 marca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawiam uznać stanowisko ...

Czy wydatki związane z zakupem wanny z hydromasażem oraz wybudowaniem w budynku mieszkalnym basenu mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym za 2004r. w ramach dużej ulgi budowlanej na rozbudowę budynku mieszkalnego, w przypadku kiedy podatnik nabył prawo do odliczenia wydatków na rozbudowę przed 2002r.?

Podatnik kontynuuje rozbudowę budynku mieszkalnego z basenem, rozpoczętą przed dniem 01 stycznia 2002r. Do części domu, w której wybudowano basen, podatnik zakupił wannę z hydromasażem. Wszystkie poniesione w 2004r. wydatki udokumentowane zostały fakturami VAT. Podatnik stoi na stanowisku, że basen i wanna z hydromasażem znajdują się w budynku mieszkalnym i służą wyłącznie potrzebom domowników. Za ...

Generowanie strony w 12 ms