Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samowola budowlana

Czy do skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego wystarczy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie oraz zatwierdzająca projekt budowlany budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy wybudowany budynek mieszkalny stał się samowolą budowlaną i podatnicy zobowiązani zostali do uiszczenia opłaty legalizacyjnej?

W 2002r. podatnicy zakupili nieruchomość z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego (stan surowy zamknięty) oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. Przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedający okazali decyzję Starosty zatwierdzającą projekt budowlany i obejmującą pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. ...

Czy wystarczającymi do uwzględnienia odliczenia od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego będą decyzja o pozwolenie na użytkowanie oraz zatwierdzająca projekt budowlany przedmiotowego budynku mieszkalnego, w sytuacji zalegalizowania samowoli budowlanej?

W sierpniu 2002r. podatnicy zakupili nieruchomość z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego (stan surowy zamknięty) oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. Przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedający okazali decyzję Starosty zatwierdzającą projekt budowlany i obejmującą pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sa ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami substandardowymi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki podatkowej podatku od towarów i usług dla dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej bez wymaganego prawem zez ...

Czy opłata legalizacyjna dotycząca samowoli budowlanej w wysokości 50.000 zł jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Co stanowi przychód dla X w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) przy przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością samowoli budowlanej (budynku) w trybie art. 231 § 2 kc w związku z art. 237 kc?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

podatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z samowolą budowlaną (budynkiem) na rzecz posiadacza tej samowoli

W odpowiedzi na wezwanie Strony z dnia 04 sierpnia 2008r. (data wpływu 07 sierpnia 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17 lipca 2008r. znak IP-PP2-443-665/08-2/AS, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze ...

Generowanie strony w 29 ms