Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenie peryferyjne

Stawki podatku

dotyczy: pisma Urzędu Skarbowego z dnia 12.01.2004 r., nr (...) w sprawie zajęcia stanowiska, co w myśl załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% oraz warunków jej stosowania, wchodzi w skład zestawów komputerowych stacjonarnych oraz co należy rozumieć prz ...

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w magazynie Spółki, nie używanych czasowo wskutek braku nowych kontraktów na produkty Spółki są kosztami uzyskania przychodów? Spółka dostarcza odczynniki medyczne i urządzenia diagnostycznych dla szpitali oraz udostępnia urządzenia diagnostyczne niezbędne do wykorzystywania odczynników.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą i kupując zestaw komputerowy oraz drukarkę do tego zestawu to należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako wartość zestawu komputerowego i drukarki razem czy też każde z tych urządzeń oddzielnie?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22a ust. 1, art. 22f ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006 r. (...) w sprawie udzielenia pi ...

Czy sieciowe drukarki i skanery komputerowe, wyposażone w porty komunikacji zewnętrznej, które mogą współpracować z wieloma różnymi komputerami mogą stanowić samodzielny środek trwały.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 31.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 03.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy sieciowe drukarki i skanery komputerowe, ...

Czy cena nabycia w/w komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania powinna zwiększać wartość początkową środka trwałego – sieci komputerowej? Jeśli tak, w jaki sposób Spółka powinna skorygować tę wartość?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy urządzenia IDU, ODU oraz anteny opisane w stanie faktycznym mogą być klasyfikowane zarówno jako odrębne i samodzielne środki trwałe, jak i zespół środków trwałych stworzony na potrzeby danej usługi? Czy wartością początkową środka trwałego wyłączonego z funkcjonującego dotychczas zespołu środków będzie wartość historyczna netto tego środka, a więc cena nabycia tego środka pomniejszona o dokonane w okresie funkcjonowania zespołu środków odpisy amortyzacyjne przypadające na ten środek trwały?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Czy monitor, stacja dokująca, jednostka centralna lub laptop wraz z klawiaturą myszą i innymi urządzeniami peryferyjnymi, w okoliczności, gdy urządzenia te współpracują z wieloma zestawami komputerowymi, a także z innymi urządzeniami i nie są przyporządkowane do konkretnego komputera mogą być klasyfikowane jako odrębne środki trwałe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy wartością początkową środka trwałego wyłączonego z funkcjonującego dotychczas zespołu środków będzie wartość historyczna netto tego środka, a więc cena nabycia tego środka pomniejszona o dokonane w okresie funkcjonowania zespołu środków odpisy amortyzacyjne przypadające na ten środek trwały.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

przekwalifikowanie komputera na środek trwały w związku z przyłączeniem urządzeń peryferyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy Urządzenie Informatyczne stanowią środki trwałe w rozumieniu art. 16a ust. 1 updop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 24 ms