Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi realizacji materiałów filmowych

dotyczy symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej oraz komercyjnej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi na pana pismo z dnia 13.12.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej o ...

Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla powyższych usług bądź zastosowania stawki VAT w wysokości 7 %. Zdaniem podatnika świadczone przez niego usługi o symbolu PKWiU 92.11.31 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 z poźn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2005r. ( data wpływu 25.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia stawki podatku od towarów i usług dla usług w zakresie współpracy produkcyjnej p ...

Czy produkcja programów oświatowych, literackich, sportowych podlega zwolnieniu od podatku VAT? Czy usługi te podlegają zwolnieniu jako usługi publiczne radia i telewizji (ex 92.2), o których mowa w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo złożone w tut. Organie podatkowym w dniu 17.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyj ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi operatora kamery i jaki symbol PKWiU należy wpisać na fakturze?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 02.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowani ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności udzielania praw autorskich oraz realizowanych w ramach umowy o dzieło usług montażowych cyklicznych programów telewizyjnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 24.11.2004r. wynika, iż Strona jest współpracownikiem Telewizji i na podstawie umowy o dzieło wykonuje prace montażowe cyklicznych programów telewizyjnych. Podatnik stwierdza, iż świadczone przez niego usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług, gdyż jako „twórca” w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pok ...

Czy świadczenie usług na zlecenie Oddziału "Telewizji Polskiej" S.A. w zakresie organizowania procesów w produkcji telewizyjnej i realizacji produkcji telewizyjnej korzysta ze zwolnienia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek (uzupełniony w ...

Czy działalność w zakresie realizacji zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich, po zmianie przepisów ustawy VAT od 01.06.2005r. jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?

We wniosku podano : "Posiadam umowę z telewizją publiczną TVP3 na realizację zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich (nie jestem producentem programów realizowanych przez TVP)." Podano również symbol pod jakim sklasyfikowana została działalność - PKWiU 92.11.32. Zdaniem pytającej "wykonywane czynności powinny być zwolnione z załąc ...

Wytwórnia Filmowa ubiega się o dotację na dofinansowanie produkcji filmowej. Z chwilą przyznania dotacji pomiędzy dotującym a wytwórnią zawierana jest umowa cywilnoprawna ustalająca cel i warunki wykorzystania przyznanej dotacji. Podatnik stawia pytanie czy dotacje otrzymane przez wytwórnię podlegają obowiązkowi odprowadzania od kwoty otrzymanej dotacji podatku VAT. W ocenie podatnika otrzymane dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mają ...

Czy usługi związane z kulturą polegające na produkcji materiałów filmowych, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.11, korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstaw ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy świadczone przez niego usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.31 wyłączone zostały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2005 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 7 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Generowanie strony w 3 ms