Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby akcyzowe zharmonizowanePodatnik sprzedaje komponent z tworzyw sztucznych o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00. W związku z tym, iż wyrób ten podlega opodatkowaniu zerową stawką akcyzy, Spółka w przypadku sprzedaży tego wyrobu w kraju nie wystawia dokumentu ADT. Towar przemieszczany jest według podatnika w procedurze z zapłaconą akcyzą. Czy sprzedaż w/w wyrobu w trybie zapłaconej akcyzy ma odbywać się na podstawie zwykłej faktury VAT bez dołączania ADT? Czy stawkę zero traktować jako zapłaconą akcyzę?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: W poz. 10 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257z późn. zm. ; zwaną dalej ustawą), znajdują się produkty o kodzie PKWiU 24.66.32 – preparaty przeciwstuko ...

Czy możliwa jest produkcja i rozlew wyrobów winiarskich przez podmiot posiadający zaległości w podatku akcyzowym na zlecenie podmiotu posiadającego status zarejestrowanego handlowca?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby winiarskie (PKWiU 15.94.10) zaliczone został do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Jak stanowi art. 30 ust. 2 w/w. ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zgodnie z d ...

Podatnik dokonujący wymiany olejów odpadowych, a następnie dokonuje jego sprzedaży firmie dokonującej unieszkodliwienia takich odpadów, zwrócił się z pytaniem czy ta sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Zbierany nieodpłatnie w trakcie napraw pojazdów olej odpadowy – przepracowany o symbolu PKWiU 23.20.18-09.1. ujęty został w p ...

Czy jako producent mas bitumicznych musimy posiadać status składu podatkowego? Jeżeli tak, to czy musimy posiadać odrębny skład podatkowy na każde miejsce produkcji bitumu?"

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 10-01-2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie postanawia: uznać stanowisko wnioskodawcy przedst ...

Zarejestrowany handlowiec zwrócił się z pytaniem, czy w świetle art. 19 pkt 2 obliczenie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne ma dotyczyć dziennej sprzedaży towarów zharmonizowanych, czy też dnia wprowadzenia towarów do magazynu firmy?

Postanowienie Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14 a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. ) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 05.01. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów podatkowych, Naczel ...

Jaka jest właściwa stawka podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci napojów winopochodnych srzedawanych w kraju?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do t ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy dokonując dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, może korzystać ze stawki 0% zgodnie z art 42 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), jeżeli dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju jest karta 3 Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005 roku ( data wpływu do tutejszego urzędu ) uzupełnionego w dniu 14.02.2005 roku ( data wpływu do tutejszego urzędu ) żądającej udzielenia pisemnej interpretacji art 42 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Czy sprzedaż benzyny I komponent nieługowanej douprawnionego/zwolnionego nabywcy, na podstawie samego oświadczenia, bezstosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy oraz bez zaświadczeniapotwierdzajacego zamówienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia zakcyzy?

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 29.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie Postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy: iż z ...

Generowanie strony w 8 ms