Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wodociągi

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2003 r. uzupełnione w dniu 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z d ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2003r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

Czy jako darowiznę można odliczyć wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla "Na Wzgórzu" we wsi W. oraz dokonane w 2004 r. wpłaty do Urzędu Gminy na rzecz Rejonu Energetycznego w O.? Czy mozna odliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej wydatek na budowę ogrodzenia działki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. (data wpływu 16.01.2004 r.), uzupełnione 29.01.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w 2003 r. dokonał Pan wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej o ...

Jak powinny być rozliczane koszty uzyskania przychodu w związku ze zmianą od 1 stycznia 2004 r. daty powstania przychodu należnego z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów? Spółka zwróciła się z zapytaniem czy faktury zakupu powinni rozliczać poprzez konto rozliczeń międzyokresowych kosztów w następnym miesiącu tzn. w momencie uzyskania przychodu?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. za datę powstania przychodu należnego, w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów uważa się wynikający z faktury termi ...

Urząd Gminy będący podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z zapytaniem o prawidłowość interpretacji naliczonego podatku VAT dla części umorzonej pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i rozliczenia jej z urzędem skarbowym. Inwestycja została rozpoczęta w 2003r. a zakończona na początku 2004r. Na częściowe pokrycie nakładów otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW. Prace zostały już zakończone i rozliczone tzn.: zapłacono za faktury wystawione przez wykonawców w kwocie brutto, sporządzono deklarację dla podatku VAT i wystąpiono o jego zwrot z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług, a inwestycję przyjęto jako środek trwały w kwocie netto. W związku z tym, iż spłata pożyczki przebiega zgodnie z warunkami umowy urząd gminy korzystając z możliwości wystąpi z wnioskiem o umorzenie jej części. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy umorzenie pożyczki spowoduje dokonanie korekty dotychczas sporządzonej deklaracji VAT-7 i zwrot naliczonego podatku wraz z odsetkami? Czy złożone deklaracje uznane będą za prawidłowe?. Naszym zdaniem umorzenie części pożyczki nie spowoduje zwrotu otrzymanego od urzędu skarbowego podatku.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pisma znak: 3029/3/2004 i 3029/4/2004 z dnia 27.02.2004r., uzupełnione pismem 3029/5/2004 z dnia 15.03.2004r., informuje: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 1 ...

Opodatkowanie podatkiem VAT tzw. "opłaty modernizacyjnej" przeznaczonej na rozbudowę i modernizację wodociągu, która zawarta jest w cenie sprzedawanej wody

W odpowiedzi na złożony wniosek 31.10.2002 r. uzupełniony 01.08.2003 r. o klasyfikację świadczonych usług działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem informuje: Usługa w zakresie rozprowadzania wody zaklasyfikowana jest wg symbolu PKWiU 41.00.20-00.00 Stawka podatkowa w podatku od towa ...

pytanie dot. prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przez podatnika, który jest właścicielem sieci wodociągowej natomiast usługę dotyczącą sprzedaży wody i odbioru ścieków świadczy powołany w tym celu zakład budżetowy

Odpowiadając na pismo z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 poz. 50 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu działając w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 ...

Czy osoba wpłacająca środki pieniężne na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej będzie mogła dokonać odliczeń od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 a i b.Jeśli tak, to, jakie warunki musi spełniać ?

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 19 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Gminy nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest również płatnikiem lub inkasentem w opisanej sprawie i w związku z tym Urząd nie ma obowiązku udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jednakże biorąc pod uwa ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę przyłącza wodociągowego, przekazanego, nieodpłatnie, na rzecz MPWiK a stanowiącego jednocześnie warunek możliwości uzyskania dostawy wody, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej?

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu interpretacji przepisów z zakresu podatku od towarów i usług – pismo Urzędu Skarbowego z dnia 05.01.2004 r. nr PUS PP I /443/1/04/MN – wyjaśnia, c ...

Generowanie strony w 6 ms