Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada prawdy obiektywnej

Organy podatkowe nie mogły (...) na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej rozstrzygać w decyzji określającej w sposób prawidłowy wysokość zobowiązania podatkowego za listopad 2000 r. o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za inny okres rozliczeniowy aniżeli objęty kontrolą, a następnie postępowaniem podatkowym oraz kontrolą urzędu, nawet kierując się zasadą prawdy materialnej.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28.07.2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1638-1689/02, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach uchylił decyzję Izby Skarbowej ustalającą dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług Jackowi F., Januszowi K. i Zbigniewowi K., wspólnikom spółki jawnej "H." z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskie ...

Nie było potrzeby uzupełniania materiału dowodowego o dodatkowe wyjaśnienia, czy dokumentację skarżącej (art. 187 § 1 O.p.), a ustalenia faktyczne podjęte na podstawie akt sprawy zostały przez organy podatkowe dokonane bez przekroczenia uprawnienia wskazanego w art. 191 O.p. Stąd też uznać należy, iż w stanie faktycznym niniejszej sprawy Sąd l instancji nie miał podstaw do zastosowania art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" u.p.p.s.a., naruszając tym samym ww. przepisy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn. akt l SAJSz 551/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 czerwca 2004 r. dotyczącą określonego Stanisławie B podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wyjaśnił, że w wyniku kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości rozliczenia małżonków wykazanego ...


1. W myśl art. 122 Ordynacji podatkowej nie można wymagać od organów podatkowych podjęcia w toku postępowania działań, które z obiektywnego punktu widzenia są niewykonalne. W taki sposób zakwalifikować należy zadanie w postaci ustalenia, czy wystawca faktur uwzględnił podatek wynikający z tych faktur w deklaracjach na podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w sytuacji, gdy dysponuje on jedynie tymi deklaracjami i kopiami części z tych faktur, z których pewien odsetek został z pewnością sfałszowany, nie odzwierciedlając ani realnie dokonanej czynności, ani faktycznie uiszczonego podatku, wykazanego w treści faktury. 2. Podatnik nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem podatkowym w realizacji rozpatrywanego obowiązku, zwłaszcza jeśli nieudowodnienie określonych okoliczności faktycznych może prowadzić do rezultatów dla niego niekorzystnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pragnie on skorzystać z możliwości obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony.

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto zaś stwierdził, że decyzja ta „nie może być wykonywana w całości” i zasądził od organu na rzecz skarżącej - Spółka jawna „J.” w S. kwotę 9 216 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania s ...

Zarzut naruszenia prawa materialnego można skutecznie zgłaszać wówczas, gdy ustalony w sprawie stan faktyczny, będący podstawą zaskarżonego orzeczenia, nie budzi wątpliwości. Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, a więc właściwe zastosowanie przepisów art. 27c powoływanej ustawy podatkowej będzie zatem możliwe dopiero po ustaleniu w sposób prawidłowy stanu faktycznego przez organy podatkowe w zgodzie z zasadami postępowania wyrażonymi m.in. w art. 122 i 187 § 1 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z dnia 17 października 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 marca 2003 r. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu, uchylił zaskarżoną decyzję. Uprzednio decyzją z dnia 20 grudnia 2002 r. Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej odmówił przyznania Zbigniewowi B. ulgi w podatku d ...


1. W myśl art. 133 § 1 u.p.p.s.a., sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy. Za naruszenie tego przepisu nie można zatem uznać, wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, zaakceptowania przez Sąd w zaskarżonym wyroku, jako zgodnej z przepisami prawa, oceny materiału dowodowego oraz przyjęcia za prawidłowe ustaleń będących konsekwencją tej oceny. 2. Znaczenie zawartej w art. 122 Ordynacji podatkowej zasady prawdy obiektywnej realizowanej poprzez normy art. 187 § 1 tej ustawy, należy rozpatrywać z celem jej wprowadzenia, to jest ustaleniem przez organy podatkowe stanu faktycznego zgodnego ze stanem rzeczywistym. Jeżeli natomiast w konkretnym postępowaniu dokonanie ustaleń faktycznych wymaga współdziałania strony postępowania podatkowego, to brak takiego współdziałania wywołuje negatywne skutki prawne wynikające z uznania tych okoliczności faktycznych za nieuzasadnione. 3. Nie stanowi uchybienia normom zawartym w przepisach art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej odmowa uwzględnienia przez organ wniosków dowodowych składanych przez stronę postępowania, które w żaden sposób nie mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 255/06, oddalił skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "S" (od 6 listopada 2006 roku "P" Sp. z o.o.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 15 grudnia 2005 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaskarżonym do sądu administracyjne ...

Uchylenie decyzji nastąpić może tylko w przypadku, gdy większość lub wszystkie fakty, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (wynikają z treści normy prawnej) musiałyby być wyjaśnione dopiero w postępowaniu odwoławczym (art. 233 § 2 O.p.).

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 594/07 na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) oddalił skargę Anety S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 11 października 2 ...


Generowanie strony w 22 ms