Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akceptacja faktury

dotyczy faktur VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 23.06.2004 r. (znak: PUS.II./443/111-1/2004) w zakresie stosowania przepis ...


Wniosek dotyczy prawa do akceptowania faktur, w których usługi związane z dystrybucją filmów są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do akceptowania faktur, w których usługi związane z dystrybucją filmów są opodatkowane według stawki "zwolnione" - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż podstawową działalnością ...

Czy w sytuacji opisanej we wniosku Spółka może skorygować podatek VAT należny w bieżącym miesiącu na podstawie nie podpisanej faktury korygującej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu 05.09.2005r. ( data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie art.106 ust.8 pkt. 1 ustawy z dnia 11 mar ...

Czy akceptacja w formie podpisu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia może zostać dokonana przez pracownika nabywcy usługi lub towaru, któremu to pracownikowi dostawca udzielił stosownego pełnomocnictwa do podpisywania (akceptacji) w jego imieniu faktur VAT oraz czy tak podpisana (zaakceptowana) faktura VAT będzie upoważniała do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę?

Wnioskiem z 31.05.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka nabywa towary (surowiec drzewny) oraz usługi (m. in. usługi przewozu rzeczy) od innych podmiotów prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą. Obie strony transakcji są czynnymi ...

Strona wnosi o potwierdzenie czy wystawiona nota korygująca powinna być potwierdzona podpisem wystawcy faktury pierwotnej lub korygującej, czy też wystarczy posiadanie zwrotnego potwierdzenia jej odbioru?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przed ...

akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii faktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Akceptacja faktury VAT wystawionej przez nabywcę może być dokonywana przez pracownika Spółki, na podstawie udzielonego mu przez dostawcę pełnomocnictwa szczególnego do akceptowania faktur VAT w jego imieniu. Jednakże za akceptację w myśl § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia fakturowego należy uznać złożenie podpisu osoby upoważnionej przez dostawcę na oryginale faktury wystawionej przez nabywcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...


Czy posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jest warunkiem koniecznym i uzależnia możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji obniżenie podatku należnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 83 ms